Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

BSAM – Baltic Smart Asset Management

Celem projektu jest optymalizacja zarządzania ciepłem w sieci, opracowanie metod i procesów współpracy ponadnarodowej oraz wymiana doświadczeń i wiedzy. Cele szczegółowe to: identyfikacja możliwości wdrożenia i rozwoju zarządzania ciepłem sieciowym, digitalizacja sieci dystrybucyjnych centralnego ogrzewania, opracowanie metod monitorowania stanu sieci centralnego ogrzewania, programy szkoleniowe dotyczące zarządzania ciepłem sieciowym. Projekt BSAM przyniesie zarówno korzyści środowiskowe dla regionu Morza Bałtyckiego, jak i bardziej przystępne cenowo ciepło dla klientów końcowych poprzez bardziej wydajne wykorzystanie istniejących zasobów (oszczędność paliwa i energii).

Budżet całkowity projektu: 1 302 500 EUR

Partner wiodący: Uniwersytet Linneusza, Szwecja

Liczba partnerów projektu: 7

 

Zaangażowanie OPEC w projekcie BSAM:

  1. Instalacja przepływomierzy ultradźwiękowych na wybranych odcinkach sieci (jako tzw. Pilot Case). Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności wykrywania wycieków z sieci ciepłowniczej i optymalizacja zarządzania ciepłem sieciowym.
  2. Opracowanie strategicznego modułu szkoleniowego dla projektu BSAM
  3. Stworzenie narzędzia analizy ryzyka do zarządzania ciepłem sieciowym.
  4. Programy szkoleniowe dotyczące zarządzania ciepłem sieciowym.

 

Dofinansowanie w ramach projektu: 197.795 EUR

 

 

The project’s goal is to optimize heat management in the network, develop transnational cooperation methods and processes, exchange experience and knowledge. The specific objectives are: identification of implementation and development of DH management, digitization of DH distribution networks, development of methods for monitoring condition of DH network, training programs in DH management. BSAM will bring both: environmental benefits to the Baltic Sea region and more affordable heat for the customers through a more efficient use of existing resources (fuel and energy savings).

 

Total budget: 1 302 500 EUR

Lead partner: Linnaeus University, Sweden

Number of project partners: 7

 

OPEC’s involvement in BSAM project:

  1. Installation of ultrasonic flow meters on selected sections of the network (Pilot Case). The purpose of the investment is to increase the efficiency of heating network leak detection and optimization of network heat management.
  2. Development of a strategic training module for BSAM Data Driven Proactive Maintenance Standard
  3. Creation of a risk analysis tool for DH management.
  4. Training programs in DH management.

 

Project grant: 197.795 EUR