PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

BSAM – Baltic Smart Asset Management

Celem projektu jest optymalizacja zarządzania ciepłem w sieci, opracowanie metod i procesów współpracy ponadnarodowej oraz wymiana doświadczeń i wiedzy. Cele szczegółowe to: identyfikacja możliwości wdrożenia i rozwoju zarządzania ciepłem sieciowym, digitalizacja sieci dystrybucyjnych centralnego ogrzewania, opracowanie metod monitorowania stanu sieci centralnego ogrzewania, programy szkoleniowe dotyczące zarządzania ciepłem sieciowym. Projekt BSAM przyniesie zarówno korzyści środowiskowe dla regionu Morza Bałtyckiego, jak i bardziej przystępne cenowo ciepło dla klientów końcowych poprzez bardziej wydajne wykorzystanie istniejących zasobów (oszczędność paliwa i energii).

Budżet całkowity projektu: 1 310 911,76 EUR

Partner wiodący: Uniwersytet Linneusza, Szwecja

Liczba partnerów projektu: 7

 

Zaangażowanie OPEC w projekcie BSAM:

  1. Pilot Case - instalacja czujników akustycznych monitorujących stan wybranego odcinka ciepłociągu. Dane z czujników są zbierane i przesyłane do bazy danych, a następnie analizowane za pomocą dedykowanej aplikacji.

  2. Opracowanie wielowariantowego studium techniczno-ekonomicznego modernizacji istniejącego systemu ciepłowniczego w Wejherowie z uwzględnieniem technologii ekoenergetycznych, warunków geologicznych i gruntowo-wodnych.

  3. Opracowanie strategicznego modułu szkoleniowego dla projektu BSAM.
  4. Stworzenie narzędzia analizy ryzyka do zarządzania ciepłem sieciowym.
  5. Programy szkoleniowe dotyczące zarządzania ciepłem sieciowym.

 

Dofinansowanie w ramach projektu: 46 675 EUR

 

 

The project’s goal is to optimize heat management in the network, develop transnational cooperation methods and processes, exchange experience and knowledge. The specific objectives are: identification of implementation and development of DH management, digitization of DH distribution networks, development of methods for monitoring condition of DH network, training programs in DH management. BSAM will bring both: environmental benefits to the Baltic Sea region and more affordable heat for the customers through a more efficient use of existing resources (fuel and energy savings).

 

Total budget: 1 310 911,76 EUR

Lead partner: Linnaeus University, Sweden

Number of project partners: 7

 

OPEC’s involvement in BSAM project:

  1. Pilot Case - installation of acoustic sensors monitoring condition of a selected section of network. The data collected by sensors are sent to the database and analyzed using dedicated application.
  2. Development of a multi-variant technical and economic study for the modernization of the existing heating system in Wejherowo, taking into account eco-energy technologies, geological and soil-water conditions,.
  3. Development of a strategic training module for BSAM Data Driven Proactive Maintenance Standard.
  4. Creation of a risk analysis tool for DH management.
  5. Training programs in DH management.

 

Project grant: 46 675 EUR