Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack

Przedmiotem inwestycji jest uciepłownienie obszaru dzielnicy Orłowo i Mały Kack poprzez:

  • budowę sieci ciepłowniczej o długości ok. 2,83 km,
  • budowę węzłów cieplnych dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia w ramach projektu.

Inwestycja ma na celu włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu w miarę zakładanego rozwoju mieszkalnictwa.

W ramach projektu podłączone zostaną istniejące budynki mieszkalne oraz nieruchomości komercyjne zlokalizowane wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej (przyłącza oraz węzły cieplne dla tych odbiorców wchodzą w zakres projektu).

Po realizacji projektu przyłączani będą nowi odbiorcy, wraz z rozwojem mieszkalnictwa na terenie dzielnicy Mały Kack – nakłady na realizację przyłączy i węzłów dla tych odbiorców są uwzględnione w okresie eksploatacji projektu, tj. po zakończeniu realizacji projektu.

Wartość projektu 10.996.200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6.049.340,00 PLN


W roku 2019 zrealizowano część projektu – zadanie 3 „Budowa odcinka: dzielnica Mały Kack”.
Osiągnięto wskaźnik produktu „Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej” w wysokości 1,27 km.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: