PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

LowTEMP – Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Systemy ciepłownicze są bardzo popularne w regionie Morza Bałtyckiego. Często są jednak przestarzałe. Przyszłość dostaw ciepła do odbiorców należy do niskotemperaturowych systemów ciepłowniczych, które tracą mniej ciepła i wykorzystują energię odnawialną i odpady jako źródła ciepła.

LowTEMP adresowany jest do przedstawicieli urzędów miejskich, odpowiedzialnych za energetykę, firm ciepłowniczych, planistów, inżynierów, stowarzyszeń ciepłowniczych.

Budżet projektu: 3,8 mln EUR

Partner wiodący: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Liczba partnerów projektu: 19

 

Zaangażowanie OPEC w projekcie LowTEMP:
• udział w opracowywaniu metodologii poprzez analizę danych rynkowych
• przygotowanie i instalacja systemu monitorowania LTDH (niskotemperaturowej sieci grzewczej)
• testowanie LTDH w istniejących budynkach i systemach grzewczych (testowanie i mierzenie danych na instalacji pilotażowej sprawdzającej jej działanie)
• udział w gromadzeniu danych zgodnie z opracowaną metodologią (OPEC dostarczy dane dla Partnera Wiodącego – IMP PAN – Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk)
• udział w programie szkoleniowym dotyczącym planowania, instalacji i zarządzania systemami LTDH.
• opracowywanie, testowanie i ocena materiałów szkoleniowych
• udział w wizytach studyjnych oraz seminariach mających na celu zwiększenie wiedzy wśród partnerów
• udział w transferze wiedzy między różnymi gminami i promowanie rozwiązania LTDH w Polsce (poprzez warsztaty, seminaria, spotkania biznesowe itp.)


Dofinansowanie w ramach projektu: 170 000 EUR

Pilot Case

Modernizacja kotłowni w przedszkolu przy ul. Leśnej 4 w Rumi stanowiła Pilot Case w Projekcie LowTEMP i wskazuje na zasadność zastosowania tego rozwiązania w innych podobnych kotłowniach gazowych w Rumi, Gdyni i Wejherowie.

Przedszkole znajduje się z dala od miejskiej sieci ciepłowniczej i obecnie nie ma planów jego podłączenia. Ze względu na konieczność optymalizacji zużycia ciepła dostarczanego z lokalnej indywidualnej kotłowni gazowej zaprojektowano i zainstalowano (jako wsparcie istniejącej instalacji) pompę ciepła wodno-powietrzną zasilaną gazem ziemnym. Ciepło odbierane jest z otoczenia poprzez wymiennik lamelowy współpracujący z wentylatorem.

System ten wykorzystuje energię odnawialną. Do produkcji wody grzewczej do 65℃ wybrano wyciszoną wersję urządzenia. Cechy systemu, takie jak niskie zużycie energii, niskie koszty eksploatacji i łatwa konserwacja zwiększyły efektywność energetyczną budynku. Sprawność systemu po modernizacji znacznie przekracza 100%, a szacowane oszczędności gazu wyniosą 4000 m3/rok, co automatycznie oznacza zauważalną redukcję emisji do atmosfery.

District heating systems are widespread around the Baltic Sea but are often outdated. Future- oriented energy supply includes low temperature district heating systems that lose less heat and use renewable energy and waste as heat sources.

LowTEMP is intended for representatives of municipal authorities which are responsible for energy, heating companies, planners, engineers, district heating associations.

Project budget: EUR 3.8 million

Lead partner: Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences

Number of project partners: 19


OPEC’s involvement in LowTEMP project:

  • participating in methodology development by analysis market data
  • preparation and installation of LTDH monitoring system
  • testing LTDH in existing buildings and DH systems (testing and measuring data on the pilot installation checking its performance)
  • participating in data collection according to developed methodology (OPEC will provide data for the Lead Partner – IMP PAN – Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences)
  • participating in the training program on the planning, installation and Managing LTDH Systems.
  • developing, testing and evaluating training materials
  • participating in the study visits as well as seminars directed to increase of knowledge among partnership
  • participating in knowledge transfer among different municipalities and promoting of LTDH solution in Poland (by workshops, seminars, business metings, etc.)

Project grant: 170 000 EUR


Pilot Case

The modernization of a boiler room in the kindergarten located in Rumia Leśna 4 Street was Pilot Case in LowTEMP Project and indicates the legitimacy of using this solution in other similar gas boiler houses in Rumia, Gdynia and Wejherowo.

The kindergarten is located away from the municipal heating network and there are currently no plans to connect it. Due to the need to optimize the consumption of heat supplied from a local individual gas boiler room, a water-air heat pump powered by natural gas was designed and installed (as a support for existing installation). The heat is collected from the environment through lamella exchanger cooperating with the fan.

This system uses renewable energy. For the production of heating water up to 65 ℃, low-noise version of the device was chosen. System features such as low energy consumption, low operating costs and easy maintenance have increased the energy efficiency of the building.

After the modernization, the efficiency of the system significantly exceeds 100%, and the estimated gas savings will reach 4,000 m3 /year, which automatically means a noticeable reduction in emissions to the atmosphere.