PL  |  EN

Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

TERMOMODERNIZACJA (Gdynia – Rumia)

W 2010r. OPEC złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej .
Zespół ds. oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii ocenił pozytywnie projekt„Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”. Decyzja Zespołu uzyskała akceptację Pełnomocnika Zarządu NFOŚiGW ds. wdrożeń POIiŚ oraz Ministerstwa Gospodarki.

Wartość projektu: 48 430 135,37 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 23 603 623,73 PLN

Projekt dotyczył modernizacji ok. 30 km sieci kanałowych i napowietrznych działających w systemie ciepłowniczym obsługującym miasta Gdynia i Rumia. Ok. 95,6 % sieci objętych Projektem znajduje się na obszarze miasta Gdynia, a pozostałe ok. 4,4 % leżące na obszarze miasta Rumia stanowi jej integralną część.
W ocenie wytypowanych odcinków sieci zwrócono uwagę na stan techniczny zarówno rury, jak i izolacji. Stwierdzono, że w przypadku sieci kanałowych konieczna jest wymiana całej sieci (rury i izolacji), a w przypadku sieci napowietrznych, dla osiągnięcia zakładanego efektu redukcji strat ciepła wystarczająca jest wymiana samej izolacji (rury są w dobrym stanie, a izolacja jest bardzo zniszczona w wyniku działania czynników atmosferycznych oraz na skutek aktów wandalizmu). Modernizacja sieci niskoparametrowych polegała na wymianie sieci wraz z wyniesieniem tej sieci z budynków. Preizolowana sieć ciepłownicza ułożona została w istniejących kanałach ciepłowniczych, po uprzednim zdemontowaniu przewodów starej sieci cieplnej.

Zasadniczym celem i oczekiwanym rezultatem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu obsługiwanego przez OPEC poprzez ograniczenie strat na dystrybucji ciepła na sieciach Gdynia-Rumia, za pośrednictwem których przysyła się ok. 86 % ciepła dystrybuowanego do odbiorców OPEC. Bezpośrednią korzyścią dla użytkowników sieci wynikającą z realizacji Projektu jest ograniczenie liczby awarii i związanych z tym przerw w dostawach ciepła.

Projekt w szerszym aspekcie przyczyni się do poprawy stanu powietrza, poprawy komfortu życia mieszkańców i turystów (jakość powietrza, ograniczenie przerw w dostawach ciepła), poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (ograniczenie przerw w dostawach ciepła), bardziej racjonalnego wykorzystania energii i zasobów węgla kamiennego, poprawy bezpieczeństwa energetycznego (w zakresie ciągłości dostaw ciepła), a także poprawy stanu gleb (ograniczenie wycieków gorącej wody).

Realizację projektu zakończono w listopadzie 2015 roku.

www.pois.gov.pl.