Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni

Przedmiotem inwestycji jest uciepłownienie obszaru dzielnicy Orłowo w Gdyni Południe poprzez:

  • budowę sieci ciepłowniczej o długości ok. 2,65 km,
  • budowę węzłów cieplnych dla istniejących obiektów planowanych do podłączenia w ramach projektu.

W chwil obecnej tereny wzdłuż planowanej sieci ciepłowniczej zasilane są w energię cieplną z lokalnych kotłowni opalanych gazem lub paliwami stałymi, między innymi węglem.Powoduje to emisję spalin do środowiska.

Inwestycja będzie miała na celu włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej oraz likwidację kotłowni na gaz i na paliwa stałe.

Wartość projektu 9.225.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3.723.750,00 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: