PL  |  EN

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy złożyć zapytanie o możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej OPEC wraz z wymaganymi załącznikami, na adres mailowy: rozwoj@opecgdy.com.pl, osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłać na adres siedziby OPEC Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.

 

Wystąpienie o warunki nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Warunki będą wystawione w czasie maksymalnie do 4 tygodni i ważne będą przez 2 lata. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny na naszej stronie internetowej https://opecgdy.com.pl/images/strefa-klienta/wniosek-o-wydanie-warunkow-technicznych.pdf

Opłata przyłączeniowa nie jest pobierana od Klientów spełniających kryteria przepisów prawnych (art. 7 Prawo Energetyczne) tj. posiadających tytuł prawny do nieruchomości i nieposiadających źródła ciepła, którzy wnioskują o przyłączenie do sieci na terenie Gdyni, Rumi i Kosakowa, gdzie ciepło produkowane jest w procesie wysokosprawnej kogeneracji w elektrociepłowni gdyńskiej należącej do PGE EC S.A.

Dokumenty jakie należy złożyć do OPEC, aby rozpocząć proces zawarcia umowy to:

 • tytuł prawny do obiektu (akt notarialny kupna/sprzedaży, umowa najmu/dzierżawy itp.)
 • zgoda właściciela obiektu na podpisanie umowy z OPEC (w przypadku podpisywania umowy z najemcą)
 • pełnomocnictwo do zawarcia umowy - oryginał lub wypis notarialny
 • protokół z posiedzenia Wspólnoty Mieszkaniowej, bądź uchwałę wskazująca skład Zarząd Wspólnoty
 • umowa o administrowanie. 

 

Wykaz dokumentów określony został we wniosku o zawarcie umowy (formularz dostępny pod adresem:

https://opecgdy.com.pl/images/przylacz-do-msc/wniosek_o_zawarcie_umowy.pdf

 

Datą obowiązywania umowy jest pierwszy dzień następujący po dacie rozwiązania umowy z dotychczasowym Odbiorcą, a w przypadku obiektu nowo podłączanego dzień spisania protokołu odbioru układu pomiarowego tj. dzień zaistnienia możliwości poboru ciepła.

Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek Odbiorcy ciepła złożony w OPEC (formularz dostępny pod adresem:

https://opecgdy.com.pl/images/przylacz-do-msc/wniosek_o_rozwiazanie_umowy.pdf

Okres wypowiedzenia umowy określony jest w umowie sprzedaży ciepła. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony w przypadku obustronnego zaakceptowania innego niż wynika to z umowy okresu wypowiedzenia  i terminu rozwiązania umowy (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron).

Taryfa to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą. Taryfa jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Taryfa dla ciepła zawiera ceny za zamówioną moc cieplną wyrażone w zł/MW, ceny ciepła w zł/GJ, ceny za nośnik ciepła wyrażone w zł/m3, stawki opłat stałych za usługi przesyłowe wyrażone w zł/MW zamówionej mocy cieplnej oraz stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe w zł/GJ. W odniesieniu do cen za zamówioną moc cieplną i stawek opłat stałych za usługi przesyłowe, w taryfie ustala się również ich raty miesięczne.

Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalane są na podstawie planowanych uzasadnionych rocznych kosztów wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło określonych na podstawie planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, rocznej ilościowej sprzedaży ciepła oraz rocznej ilości nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczych.

W przypadku jednostki kogeneracji stosowany jest uproszczony sposób kalkulacji z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego i średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach niebędących jednostkami kogeneracji  ustalanych przez Prezesa URE

Na poziom cen ciepła wpływ ma wiele czynników. Jednym z istotniejszych jest rodzaj i ilość paliwa zużywanego do produkcji ciepła ze względu na koszty jego zakupu i ich duży udział w kosztach ogółem.

Znaczącym kosztem eksploatacji w źródle węglowym jest również zakup uprawnień do emisji zanieczyszczeń.

Poziom zmian stawek opłat za usługę przesyłania ciepła zakupionego od PGE Energia Ciepła S.A. i przesyłanego Odbiorcom przyłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni, Rumi, Redy i Kosakowa uzależniony jest przede wszystkim od cen dostawcy ciepła, według których wyceniane są starty na jego przesyłaniu.

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła regulator gromadzi uwierzytelnione dokumenty uzasadniające wnioskowany poziom cen i stawek opłat, analizuje je i na ich podstawie ocenia, czy taryfa została opracowana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego. Ostatecznie Prezes Urząd Regulacji Energetyki uznając, że wielkości będące podstawą kalkulacji są uzasadnione i należycie udokumentowane wydaje decyzję zatwierdzającą wnioskowaną taryfę dla ciepła, która jest podstawą rozliczeń z Odbiorcami ciepła.

W związku z powyższym Odbiorca nie ma możliwości negocjowania indywidualnych wysokości taryf.

Grupa taryfowa zależy m.in. od rodzaju paliwa używanego do produkcji ciepła, miejsca dostarczania ciepła, własności węzłów, zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz tego kto je eksploatuje, a także zakresu usług przesyłowych i charakterystyki odbioru ciepła.

Te same stawki obowiązują za ciepło pobierane na potrzeby ogrzewania i do podgrzania wody.

Rachunki wystawiane przez OPEC zawierają kilka pozycji opłat:

Składniki stałe:

1) cena za zamówioną moc cieplną – wyrażona w złotych za MW (wg taryfy wytwórcy ciepła) – cenę tą stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych
2) opłata stała za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej (wg taryfy OPEC tj. dystrybutora ciepła) – opłata ta stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych

Składniki zmienne:
3) cena ciepła – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy wytwórcy ciepła) – cenę tą stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło
4) opłata zmienna za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy OPEC) – opłata ta stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło.
5) cena nośnika ciepła – wyrażona w złotych za metr sześcienny – woda dostarczona do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych (wg taryfy wytwórcy ciepła) – opłata ta stanowi iloczyn ilości tego nośnika, ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono nośnik ciepła;

W przypadku braku poboru za ciepło poza sezonem grzewczym OPEC pobiera tylko opłatę stałą za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe.
Opłaty w miesiącach letnich pobierane są na podstawie § 33 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, poniżej podajemy treść przepisu:

„ § 33. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania określać powinna umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa, a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

1) miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej [...]


[...]

4) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej

W przypadku odbiorców, którzy pobierają ciepło oprócz ww. opłat stałych OPEC pobiera również opłaty zmienne za zużytą energię zgodnie ze wskazaniami ukł. pomiarowego.

Zgodnie z art. 32 Prawa Energetycznego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii wymaga uzyskania koncesji, natomiast zgodnie art. 47 ust. 1 Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla energii, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Podstawowe akty prawne regulujące proces taryfowania:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne.

- rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Aktualnie nie stosujemy cen za m3. Taryfa OPEC określa opłaty stałe w oparciu o moc zamówioną (MW) i opłaty zmienne na podstawie odczytu licznika (GJ).

Zgodnie z definicją ujętą w § 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.) zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą mocą cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia :

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Właściciel obiektu może raz w roku zmienić moc zamówioną, składając aktualizację zamówienia w terminie do 30 września danego roku, ze skutkiem wiążącym od dnia pierwszego stycznia następnego roku kalendarzowego. Zmiana mocy jest nieodpłatna.

Nadmieniamy, że w przypadku zmniejszenia mocy zamówionej należy uwzględnić aktualną strefę klimatyczną w jakiej się znajdujemy.
Projektowa temperatura zewnętrzna dla I strefy klimatycznej to -16 0 C.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ciepłej wody użytkowej niedostosowanie mocy maksymalnej do wielkości uzasadnionej technologicznie może spowodować, że w sytuacjach szczytowego poboru wody wymiennik ciepła/węzeł nie będzie mógł utrzymać normatywnych parametrów ciepłej wody.
Należy zaznaczyć, że konsekwencją źle zamówionej mocy cieplnej (zbyt małych wartości) mogą być również opłaty sankcyjne naliczane w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.

Konieczne będzie złożenie Wniosku o rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła przez dotychczasowego właściciela (oraz uregulowanie zaległości) i podpisanie umowy z nowym odbiorcą (dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła wymienione zostały w pytaniu nr 3).

OPEC wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest podmiot lub osoba wyznaczona do indywidualnego rozliczania mieszkańców za media np. Administrator, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty itp.  Nie jest nam znany sposób naliczania opłat za ogrzewanie wewnątrz budynku, ponieważ dla każdego budynku mogą być stosowane indywidualne sposoby rozliczania. W sprawie rozliczeń zużycia ciepła, w tym także na podstawie podzielników ciepła, należy zwrócić się do osoby, która u Państwa jest odpowiedzialna za rozliczanie mediów.

Nie ma możliwości pomiaru ilości ciepła na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali. OPEC wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest podmiot lub osoba wyznaczona do rozliczania mieszkańców za media np. Administrator, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty itp. Ponadto, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody nie należą do OPEC Sp. z o.o. lecz do właściciela budynku. 

OPEC dostarcza ciepło do granicy własności,  wszystko co dotyczy instalacji za układem pomiarowo-rozliczeniowym leży w gestii Odbiorcy. Pytania dotyczące instalacji wewnętrznej, w tym doboru mocy nowych grzejników i kwestii opomiarowania, należy kierować do Spółdzielni, Zarządu Wspólnoty bądź Administratora.

Wymianę grzejników należy wcześniej zgłosić do Administratora, który jest odpowiedzialny za instalacje wewnętrzną budynku i musi wiedzieć o dacie prac i terminie spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej. O terminie prac należy powiadomić także Biuro Obsługi Klienta OPEC lub Rejon eksploatacji sieci i węzłów cieplnych OPEC.

Czynności, w węzłach cieplnych będących własnością OPEC, związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku wiążą się z dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem usług dodatkowych OPEC dostępnych na stronie:  https://opecgdy.com.pl/images/PDF/OPEC-CUD-23-02-23.pdf

Wszelkie obciążenia z tytułu uzupełnia instalacji wewnętrznej będą wysyłane do Odbiorcy, Administratora lub Zarządu Wspólnoty bądź Spółdzielni którą reprezentuje Odbiorcę ciepła przed OPEC.

W przypadku węzłów indywidualnych o włączeniu/wyłączeniu ciepła decyduje Odbiorca. OPEC  dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Odbiorcy.

W węzłach grupowych włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła odbywa się po zgłoszeniu takiej ilości obiektów zasilanych z tego węzła, dla których łączna moc zamówiona stanowi co najmniej 30% całkowitej wielkości mocy cieplnej zamówionej dla tego węzła.

Ponad umowne włączenie lub wyłączenie węzła będzie dodatkowo płatne zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych.

Zgodnie z ustawą o VAT na wystawienie faktury OPEC ma 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W związku z powyższym  harmonogramy odczytów liczników przygotowywane w sposób umożliwiający wywiązanie się z obowiązków wynikających z Ustawy, tym samym wcześniejsze wystawienie faktury nie jest możliwe.

Obecny system nie daje możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną.
Istnieje możliwość rejestracji w portalu eBOK gdzie po zalogowaniu widoczne są m.in. saldo, stan płatności, numery faktur i stany zużyć.
Dodatkowo w zakładce „usługi” uruchomić można eFakturę, a następnie pobierać ją w formie elektronicznej.
Uruchomienie eFaktury wiąże się z rezygnacją z dotychczasowego sposobu dostarczania faktur.

OPEC nie stosuje systemów przedpłatowych w rozliczeniach z Klientami.

Dział księgowości zajmuje się ustalaniem aktualnego salda. nr tel. 58 62-73-859.

OPEC zobowiązuje się dostarczać do obiektów Odbiorcy ciepło zgodnie z zamówieniem, zapewniając:
•    temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach min + 18°C
•    temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 45°C dla budynków wybudowanych do 15 czerwca 2002 r. – mierzoną na granicy dostawy energii cieplnej określonej w zamówieniu/aktualizacji zamówienia dostawy ciepła
•    temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 55°C dla budynków wybudowanych po 15 czerwca 2002 r. – mierzoną na granicy dostawy energii cieplnej określonej w zamówieniu/aktualizacji zamówienia dostawy ciepła.

Najczęstszą przyczyną problemów może być niewyregulowana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. Ponieważ jest to część instalacji wewnętrznej, należąca do właściciela budynku, problem należy zgłosić do osoby odpowiedzialnej za stan techniczny budynku tj. Administratora, Spółdzielni itp.

 • niezawodność,
 • bezpieczeństwo,
 • ekologia i czystość,
 • komfort użytkowania,
 • regulacja zgodna z zapotrzebowaniem,
 • brak ukrytych opłat,
 • rozliczanie wg rzeczywistego zużycia.

„Automatyka pogodowa” jest to popularna nazwa układu regulacji temperatury wody grzewczej c.o. zainstalowanego w sterowniku węzła cieplnego. Zadaniem „automatyki pogodowej” jest stałe utrzymywanie temperatury zasilania wody grzewczej na poziomie zależnym od temperatury powietrza zewnętrznego. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że temperatura wody grzewczej c.o. rośnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego maleje.

Wszystkie węzły cieplne zasilające instalacje c.o. posiadają „automatykę pogodową”, z tym że dla grup budynków zasilanych z węzłów grupowych działa ona identycznie dla wszystkich budynków należących do danej grupy. 

Z „automatyki pogodowej” można korzystać przez cały rok, gdyż posiada ona możliwość samoczynnego wyłączenia pomp obiegowych c.o. jak i zaprzestania podgrzewania wody w obiegu c.o. – gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie wyższa niż umowna lub indywidualnie wskazana przez klienta. Ogrzewanie ponownie załączy się samoczynnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie niższa niż umowna lub indywidualnie wskazana przez klienta. Wybór temperatury zewnętrznej załączania-wyłączania obiegu c.o. zależy jedynie od indywidualnych potrzeb podanych przez Klienta dla poszczególnych obiektów.

Nie ma dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z automatyki pogodowej. Należy nadmienić, że wykorzystując układ „automatyki pogodowej” do wyłączania/włączania centralnego ogrzewania można zrezygnować z ręcznego wyłączania/włączania, które w przypadku więcej niż jednego włączenia i jednego wyłączenia w każdym roku kalendarzowym – jest odpłatne. Ponadto Odbiorcy nie ponoszą kosztów związanych z dogrzewaniem mieszkań alternatywnym źródłem ciepła w chłodne dni poza sezonem grzewczym.

OPEC nie prowadzi  operacji gotówkowych. Naszym Klientom rekomendujemy korzystanie z płatności elektronicznych, co wiąże się z większą wygodą i bezpieczeństwem.

Jednocześnie zachęcamy do  korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta w ramach, którego można skorzystać z usługi eFaktura, zastępując faktury papierowe fakturami udostępnianymi w formie elektronicznej.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej można złożyć poprzez zalogowanie się na stronie internetowej eBOK pod adresem https://ebok.opecgdy.com.pl/home z jednoczesnym zdefiniowaniem w zakładce „Usługi > eFaktura” adresu e-mail, na który mają być wysyłane informacje o możliwości pobrania eFaktury w formacie PDF. 

W przypadku pytań związanych z korzystaniem z eBOK lub eFaktury proponujemy kontakt telefoniczny pod nr.: 58 627 39 62 .

1.        Data wystawienia faktury.

2.        Nr faktury składa się zawsze z: FVC (symbol)/ NR REJONU / Nr Faktury / Miesiąc / ROK.

3.        Nr Klienta, czyli indywidualny numer identyfikujący Nabywcę w systemie rozliczeniowym Spółki (EGERIA). Wskazanie nr w korespondencji lub rozmowie telefonicznej ułatwi i przyspieszy identyfikację Odbiorcy.

4.        Nazwa Klienta.

5.        Nr umowy sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.

6.        Adres, na który doręczane są faktury.

7.        Oznaczenie Sprzedawcy. Spółka korzysta z kont firmowych w dwóch bankach mBANK oraz PKO BP i na te konta należy wpłacić należność wynikającą z faktury.

8.        Nr telefonu do Biura Obsługi Klienta.

9.        Data sprzedaży – ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

10.    Ostateczny termin wpływu należności z tytułu faktury na konto Spółki, określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.

11.    Adres obiektu, do którego zostało dostarczone ciepło.

12.    Symbol grupy taryfowej, określony zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych, przy uwzględnieniu definicji poszczególnych grup taryfowych wskazanych w Taryfie.

13.    Okres rozliczeniowy obejmujący sprzedaż na fakturze.

14.    Wskazanie rodzaju opłat, asortymentu ciepła (C.O., C.W.U., C.G, went., technologia, nośnik).

14.1.     Opłata za dostarczone do Klienta ciepło (Energię).

14.2.     Opłata zmienna za usługi przesyłowe.

14.3.     Opłata za moc zamówioną

14.4.     Opłata stała za usługi przesyłowe.

15.    Jednostka miary (MW – Megawat, GJ - Gigadżul).

16.    Ilość ciepła (w GJ) zużytego dla obiektu odbiorcy w okresie rozliczeniowym, ustalona w oparciu o wskazania licznika (różnica pomiędzy odczytem dokonanym w poprzednim okresie rozliczeniowym a odczytem bieżącym). Odczyt poprzedni i bieżący wskazany jest w „Załączniku rozliczeniowym” (pozycja 28).

17.  Moc zamówiona określona zgodnie z umową sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.

18.  Wynikające z Taryfy ceny netto za 1 GJ zużytego ciepła, odrębnie za dostarczone ciepło  i usługę przesyłu zużytego ciepła oraz ceny netto odrębnie za 1 MW mocy zamówionej i usługę przesyłu 1 MW mocy zamówionej, właściwe dla grupy taryfowej wskazanej w umowie.

19.  Wartość netto poszczególnych pozycji opłat wykazanych na fakturze.

20.  Aktualna stawka podatku VAT na towary i usługi wykazane na fakturze.

21.  Kwoty podatku VAT wyliczone wg stawki z poz. 20 od kwot wskazanych w poz. 19.

22.  Wartość brutto poszczególnych pozycji opłat wykazanych na fakturze.

23.  Kwota do zapłaty.

24.  Kod wewnętrzny wysyłki.

25.  Pozycja uwagi zawierać może różne informacje dotyczące realizacji umowy. W pozycji tej mogą się też znaleźć inne informacje na temat zmiany taryfy, cennika.

* Obecnie umieszczamy w niej informację, dla Klientów objętych Ustawa z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. 2022 poz. 1967) oraz Ustawą z dnia 08.02.2023r. (Dz.U.2023.295), o wysokości zastosowanej rekompensaty.

26.  Załącznik do rozliczenia rekompensaty.

27.  Załącznik rozliczeniowy do faktury.

28.  W tej pozycji znajduje się różnica odczytu licznika dokonana dla bieżącego okresu rozliczeniowego i odczytu dokonanego w poprzednim okresie rozliczeniowym.

OPEC jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Właścicielami Spółki są:

 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni
 • Gmina Miasta Gdyni
 • Gmina Miasta Wejherowa
 • Gmina Miasta Rumi

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do kontaktu


W Biurze Obsługi Klienta osobiście
lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 

 • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła
 • możliwości montażu urządzeń pomiarowych
 • podpisaniu umowy sprzedaży ciepła
 • aktualnej taryfie dla ciepła
 • ustalaniu mocy zamówionej
 • swojej fakturze za ciepło

infolinia 0 800 380 006 (bezpłatna, dostępna w godzinach pracy Biura)

tel. 58 627-39-62

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Godziny otwarcia Biura Pon.Śr.Czw.Pt. 7.30-15.30 Wt. 9.00-17.00

 

Dział Rozwoju Rynku

 

W Dziale Rozwoju Rynku osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 

 • terenie, na którym funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza OPEC
 • szacunkowe odległości budynku od miejskiej sieci cieplnej OPEC
 • procedurze przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • szacunkowych kosztach eksploatacji

tel. (58) 62 73 928/931/898

SŁOWNIK POJĘĆ


biomasa – wszelka substancja organiczna lub zwierzęca oraz jej pochodne, służąca do pozyskania energii

jest to również masa materii zawarta w organizmach; biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny)

ciepło – energia uzyskana z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego, gazowego lub ze źródeł niekonwencjonalnych np. wiatru, słońca

oznacza zarówno jeden ze sposobów przekazywania energii między układami, które są we wzajemnym kontakcie, jak i temperaturę pośrednią pomiędzy zimnem a gorącem

ciepłomierz – układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła

ciepłownia – zespół urządzeń do wytwarzania ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego

czynnik grzejny (nośnik ciepła) – czynnik fizyczny służący do przekazywania energii w formie ciepła, od źródła ciepła do użytkowników; najczęściej nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna

elektrociepłownia – zespół urządzeń, w którym wytwarzane są, w układzie skojarzonym, energia elektryczna i ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego

gazomierz – licznik mierzący objętość przepływającego gazu

kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem

kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa

komin – konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzenia spalin

kotłownia – zespół urządzeń, w których przy spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w wyodrębnionym pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę na żądanym poziomie

komora ciepłownicza – budowla przeznaczona do zainstalowania elementów sieci ciepłowniczej; studzienki ciepłownicze zalicza się do komór ciepłowniczych

stacja podnoszenia ciśnienia – zespół urządzeń pompowych służący do utrzymywania i podnoszenia ciśnienie w sieci ciepłowniczej poza źródłem ciepła lub przepompownia sieciowa

przyłącze cieplne – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego

rura preizolowana – rura fabrycznie wyposażona w warstwy izolacji cieplnej, składa się z:

 • wewnętrznej rury przewodowej wykonanej ze stali
 • warstwy izolacyjnej wykonanych z półelastycznej pianki poliuretanowej
 • rury osłonowej wykonanej najczęściej z twardego polietylenu
 • systemu alarmowego (przewody alarmowe wtopione wzdłuż rury w piankę poliuretanową)

sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem nośnika ciepła

sieć cieplna – sieć przewodów oraz urządzeń pomocniczych służących do przesyłania ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych

system ciepłowniczy – zespół urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie, przesyłanie i przekazywanie ciepła do węzłów ciepłowniczych za pośrednictwem nośnika ciepła; system ciepłowniczy tworzą : źródła ciepła, sieć ciepłownicza oraz węzły ciepłownicze

stacja redukcyjna gazu – zespół urządzeń do obniżania i utrzymywania ciśnienia paliwa gazowego na określonym poziomie

taryfa dla ciepła – zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesył energii cieplnej dostarczanej do odbiorców

węzeł cieplny – zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła

wymiennik ciepła – urządzenie, w którym następuje wymiana ciepła między dwoma czynnikami

telemetria – system zdalnego monitoringu umożliwiający nadzór i optymalizację pracy rozproszonych terytorialnie obiektów ciepłowniczych z centralnej dyspozytorni

zintegrowany system zarządzania – udokumentowany i spójny system zarządzania, spełniający wymagania co najmniej dwóch norm; jego wdrożenie umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

źródła ciepła niekonwencjonalne – źródła ciepła, w których nośnik ciepła podgrzewany jest za pomocą energii odnawialnej lub ciepła odpadowego, jak np. promieniowania słonecznego, wód termalnych lub gruntowych, ścieków itp. oraz za pomocą reaktora jądrowego