NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście do Biura Obsługi Klienta, przesłać na adres siedziby OPEC Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub przesłać na adres mailowy: rozwoj@opecgdy.com.pl

 

Wystąpienie o warunki nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Warunki będą wystawione w czasie maksymalnie do 4 tygodni i  ważne będą przez 2 lata. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny na naszej stronie internetowej www.opecgdy.com.pl

Opłata, którą wnosi Odbiorca za wykonanie przyłącza wynosi 25 % jego wartości, pozostałe 75 % pokrywa OPEC Sp. z o.o. Kwotowe określenie całkowitego kosztu związanego z przyłączeniem jest możliwe po wydaniu warunków technicznych, na etapie zawierania umowy o przyłączenie.
 

Grupa taryfowa zależy od źródła ciepła, a także własności węzła i tego kto ten węzeł eksploatuje oraz własności zewnętrznych instalacji odbiorczych i tego kto te instalacje eksploatuje.

W celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła należy wypełnić wniosek  o zawarcie umowy sprzedaży i zamówienie dostawy ciepła- oba dokumenty dostępne są na stronie. Następnie należy zgłosić się do BOK z w/w formularzami oraz następującymi dokumentami:

 

- tytuł prawny do obiektu:

 • akt notarialny kupna/sprzedaży - kserokopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • odpis/wyciąg/numer księgi wieczystej
 • umowa najmu/dzierżawy /ksero/- kserokopia powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez najemcę
 • zgoda właściciela obiektu na podpisanie umowy z OPEC przez najemcę (tylko w przypadku braku takiego zapisu w umowie najmu/ dzierżawy)

- pełnomocnictwo do zawarcia umowy (jeżeli wnioskodawca nie działa osobiście) – oryginał lub wypis- protokół z posiedzenia Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym powołano Zarząd Wspólnoty z określeniem jego składu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty
- uchwała Wspólnoty o powierzeniu zarządzania nieruchomością  – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd Wspólnoty
- umowa o administrowanie  – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Zarząd

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 
58 62-73-962

Konieczne będzie złożenie Wniosku o Rozwiązanie Umowy Sprzedaży Ciepła przez dotychczasowego właściciela (oraz uregulowanie zaległości) i podpisanie umowy z nowym odbiorcą (dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła wymienione zostały w pytaniu powyżej).

OPEC Sp. z o.o. wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika głównego, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest administrator. Nie jest nam znany sposób naliczania opłat za ogrzewanie wewnątrz budynku, ponieważ każdy administrator używa indywidualnego sposobu rozliczania. W sprawie rozliczeń zużycia ciepła, w tym także na podstawie podzielników ciepła, należy zwrócić się do spółdzielni, zarządu wspólnoty lub administratora

Nie ma możliwości pomiaru ilości ciepła na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali. OPEC Sp. z o.o. wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika głównego, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest administrator. Ponadto, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody nie należą do OPEC Sp. z o.o. lecz do właściciela budynku.

Zgodnie z definicją ujętą w § 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą mocą cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Właściciel obiektu może raz w roku zmienić moc zamówioną, składając aktualizację zamówienia w terminie do 30 września danego roku, ze skutkiem wiążącym od dnia pierwszego stycznia następnego roku kalendarzowego. Zmiana mocy jest nieodpłatna.

 

Nadmieniamy, że w przypadku zmniejszenia mocy zamówionej należy uwzględnić aktualną strefę klimatyczną w jakiej się znajdujemy.
Projektowa temperatura zewnętrzna dla I strefy klimatycznej to -16 0 C.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ciepłej wody użytkowej niedostosowanie mocy maksymalnej do wielkości uzasadnionej technologicznie, OPEC dostosuje natężenie przepływu nośnika ciepła do wielkości podanej na formularzu aktualizacji. 

 

W tej sytuacji podczas rozbioru wody w godzinach szczytowych, wymiennik ciepła/węzeł może nie utrzymać normatywnych parametrów ciepłej wody.
Należy zaznaczyć, że konsekwencją źle zamówionej mocy cieplnej (zbyt małych wartości) mogą być również opłaty sankcyjne naliczane w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.


Otrzymałem karę za przekroczenie mocy zamówionej. Zgodnie z dołączoną instrukcją, wypełniłem oraz odesłałem formularz zwiększenia mocy zamówionej. Czy FV za karę mam zignorować czy należy ją uiścić, a kwota kary zostanie odliczona od kolejnej FV?

 

Jeżeli zwiększył Pan moc zamówioną, nie musi Pan uiszczać opłaty sanacyjnej za przekroczenie mocy. 
 

OPEC dostarcza ciepło do granicy własności, czyli głównego układu pomiarowego, wszystko co dotyczy instalacji za węzłem leży w gestii Odbiorcy. Pytania dotyczące instalacji wewnętrznej, w tym doboru mocy nowych grzejników i kwestii opomiarowania, należy kierować do spółdzielni, zarządu wspólnoty bądź administratora.

 

Wymianę grzejników należy wcześniej zgłosić do administratora, który jest odpowiedzialny za instalacje wewnętrzną budynku i musi wiedzieć o dacie prac i terminie spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej. O terminie prac należy powiadomić także Rejon eksploatacji sieci i węzłów cieplnych OPEC Sp. z o.o.

 

Czynności, w węzłach cieplnych będących własnością OPEC Sp. z o.o., związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej C.O. budynku wiążą się z dodatkowymi opłatami:

 

 • po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu zrzutu wody z instalacji ze służbami eksploatacyjnymi OPEC Sp. z o.o. stawka za usługę wynosi 369 zł brutto,
 • w przypadku nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi OPEC Sp. z o.o. zrzutu wody z instalacji stawka za usługę wynosi 1107 zł brutto.

Wszelkie obciążenia z tytułu uzupełnia instalacji wewnętrznej będą kierowane do zarządu wspólnoty bądź spółdzielni z którą OPEC Sp. z o.o. wiąże umowa.

W przypadku węzłów indywidualnych o włączeniu/wyłączeniu ciepła decyduje Odbiorca. OPEC Sp. z o.o. dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Odbiorcy.

 

W węzłach grupowych włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła odbywa się po zgłoszeniu takiej ilości obiektów zasilanych z tego węzła, dla których łączna moc zamówiona stanowi co najmniej 30% całkowitej wielkości mocy cieplnej zamówionej dla tego węzła

Zgodnie z ustawą o VAT na wystawienie faktury OPEC Sp. z o.o. ma 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Ze względu na harmonogramy odczytów liczników wcześniejsze wystawienie faktury nie jest możliwe.

Obecny system nie daje nam możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną.
Istnieje możliwość rejestracji w portalu OPEC e-bok gdzie po zalogowaniu widoczne będzie saldo oraz stan płatności. Również widoczne będą numery faktur i stany zużyć.
Dodatkowo w zakładce „usługi” uruchomić można e- fakturę, którą będzie można pobrać w formie elektronicznej.
Uruchomienie e- faktury wiąże się z rezygnacją z dotychczasowego sposobu dostarczania faktur.

OPEC Sp. z o.o. nie stosuje systemów przedpłatowych w rozliczeniach z Klientami.

Dział księgowości zajmuje się ustalaniem salda. Nr tel. 58 62-73-859 (862).

Aktualnie nie stosujemy cen za m3. Taryfa OPEC Sp. z o.o. określa opłaty stałe w oparciu o moc zamówioną (MW) i opłaty zmienne na podstawie odczytu licznika (GJ).

Te same stawki obowiązują za ciepło pobierane na potrzeby ogrzewania i do podgrzania wody.

Rachunki wystawiane przez OPEC Sp. z o.o. zawierają kilka pozycji opłat:

 

Składniki stałe:

1) cena za zamówioną moc cieplną – wyrażona w złotych za MW (wg taryfy PGE) – cenę tą stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych
2) opłata stała za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej (wg taryfy OPEC Sp. z o.o.) – opłata ta stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych

 

Składniki zmienne:
3) cena ciepła – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy PGE) – cenę tą stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło
4) opłata zmienna za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy OPEC Sp. z o.o.) – opłata ta stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło.
5) cena nośnika ciepła – wyrażona w złotych za metr sześcienny – woda dostarczona do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych (wg taryfy PGE) – opłata ta stanowi iloczyn ilości tego nośnika, ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono nośnik ciepła;

Każda taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Poza sezonem grzewczym OPEC Sp. z o.o. pobiera tylko opłatę stałą za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe.
Opłaty w miesiącach letnich pobierane są na podstawie § 33 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, poniżej podajemy treść przepisu:

 

„ § 33. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania określać powinna umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa, a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

 

1) miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej [...]


[...]

4) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej ”

Ile powinna wynosić temperatura ciepłej wody?

 

OPEC Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać do obiektów Odbiorcy ciepło zgodnie z zamówieniem, zapewniając:

 

 • temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach min + 18°C
 • temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 45°C dla budynków wybudowanych do 15 czerwca 2002 r.
 • temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 55°C dla budynków wybudowanych po 15 czerwca 2002 r.

Przyczyną problemów może być niewyregulowana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. Ponieważ jest to część instalacji wewnętrznej, należąca do właściciela budynku, problem należy zgłosić do administratora budynku.

OPEC jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Właścicielami Spółki są:

 

 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni – 66,37%
 • Gmina Miasta Gdyni – 29,56%
 • Gmina Miasta Wejherowa – 3,68%
 • Gmina Miasta Rumi – 0,39%
 • niskie i stabilne ceny,
 • niezawodność,
 • bezpieczeństwo,
 • ekologia i czystość,
 • komfort użytkowania,
 • regulacja zgodna z zapotrzebowaniem,
 • brak ukrytych opłat,
 • rozliczanie wg rzeczywistego zużycia.

„Automatyka pogodowa” jest to popularna nazwa układu regulacji temperatury wody grzewczej CO zainstalowanego w sterowniku węzła cieplnego. Zadaniem „automatyki pogodowej” jest stałe utrzymywanie temperatury zasilania wody grzewczej na poziomie zależnym od temperatury powietrza zewnętrznego. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że temperatura wody grzewczej CO rośnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego maleje.

 

Wszystkie węzły cieplne zasilające instalacje CO posiadają „automatykę pogodową”, z tym że dla grup budynków zasilanych z węzłów grupowych działa ona identycznie dla wszystkich budynków należących do danej grupy.

 

OPEC uruchamia automatykę pogodową na pisemny wniosek Odbiorcy, którego budynek zasilany jest z węzła indywidualnego.

Z „automatyki pogodowej” można korzystać przez cały rok, gdyż posiada ona możliwość samoczynnego wyłączenia pomp obiegowych CO jak i zaprzestania podgrzewania wody w obiegu CO – gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie wyższa niż np. 17°C. Ogrzewanie ponownie załączy się samoczynnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie niższa niż 17 °C. Wybór temperatury zewnętrznej załączania-wyłączania obiegu CO zależy jedynie od woli Klienta.

Nie ma dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z automatyki pogodowej. Należy nadmienić, że wykorzystując układ „automatyki pogodowej” do wyłączania/włączania centralnego ogrzewania można zrezygnować z ręcznego wyłączania/włączania, które w przypadku więcej niż jednego włączenia i jednego wyłączenia w każdym roku kalendarzowym – jest odpłatne. Ponadto Odbiorcy nie ponoszą kosztów związanych z dogrzewaniem mieszkań alternatywnym źródłem ciepła w chłodne dni poza sezonem grzewczym.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do kontaktu


W Biurze Obsługi Klienta osobiście
lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 

 • trybie zawierania umów sprzedaży ciepła
 • możliwości montażu urządzeń pomiarowych
 • podpisaniu umowy sprzedaży ciepła
 • aktualnej taryfie dla ciepła
 • ustalaniu mocy zamówionej
 • swojej fakturze za ciepło

infolinia 0 800 380 006 (bezpłatna, dostępna w godzinach pracy Biura)

tel. 58 627-39-62

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Godziny otwarcia Biura Pon.Śr.Czw.Pt. 7.30-15.30 Wt. 9.00-17.00

 

Dział Rozwoju Rynku

 

W Dziale Rozwoju Rynku osobiście lub telefonicznie uzyskasz m.in. informację o:

 

 • terenie, na którym funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza OPEC
 • szacunkowe odległości budynku od miejskiej sieci cieplnej OPEC
 • procedurze przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • szacunkowych kosztach eksploatacji

tel. (58) 62 73 928/931/898

SŁOWNIK POJĘĆ


biomasa – wszelka substancja organiczna lub zwierzęca oraz jej pochodne, służąca do pozyskania energii

jest to również masa materii zawarta w organizmach; biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny)

ciepło – energia uzyskana z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego, gazowego lub ze źródeł niekonwencjonalnych np. wiatru, słońca

oznacza zarówno jeden ze sposobów przekazywania energii między układami, które są we wzajemnym kontakcie, jak i temperaturę pośrednią pomiędzy zimnem a gorącem

ciepłomierz – układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła

ciepłownia – zespół urządzeń do wytwarzania ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego

czynnik grzejny (nośnik ciepła) – czynnik fizyczny służący do przekazywania energii w formie ciepła, od źródła ciepła do użytkowników; najczęściej nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna

elektrociepłownia – zespół urządzeń, w którym wytwarzane są, w układzie skojarzonym, energia elektryczna i ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego

gazomierz – licznik mierzący objętość przepływającego gazu

kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem

kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa

komin – konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzenia spalin

kotłownia – zespół urządzeń, w których przy spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w wyodrębnionym pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę na żądanym poziomie

komora ciepłownicza – budowla przeznaczona do zainstalowania elementów sieci ciepłowniczej; studzienki ciepłownicze zalicza się do komór ciepłowniczych

stacja podnoszenia ciśnienia – zespół urządzeń pompowych służący do utrzymywania i podnoszenia ciśnienie w sieci ciepłowniczej poza źródłem ciepła lub przepompownia sieciowa

przyłącze cieplne – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego

rura preizolowana – rura fabrycznie wyposażona w warstwy izolacji cieplnej, składa się z:

 • wewnętrznej rury przewodowej wykonanej ze stali
 • warstwy izolacyjnej wykonanych z półelastycznej pianki poliuretanowej
 • rury osłonowej wykonanej najczęściej z twardego polietylenu
 • systemu alarmowego (przewody alarmowe wtopione wzdłuż rury w piankę poliuretanową)

sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem nośnika ciepła

sieć cieplna – sieć przewodów oraz urządzeń pomocniczych służących do przesyłania ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych

system ciepłowniczy – zespół urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie, przesyłanie i przekazywanie ciepła do węzłów ciepłowniczych za pośrednictwem nośnika ciepła; system ciepłowniczy tworzą : źródła ciepła, sieć ciepłownicza oraz węzły ciepłownicze

stacja redukcyjna gazu – zespół urządzeń do obniżania i utrzymywania ciśnienia paliwa gazowego na określonym poziomie

taryfa dla ciepła – zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesył energii cieplnej dostarczanej do odbiorców

węzeł cieplny – zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła

wymiennik ciepła – urządzenie, w którym następuje wymiana ciepła między dwoma czynnikami

telemetria – system zdalnego monitoringu umożliwiający nadzór i optymalizację pracy rozproszonych terytorialnie obiektów ciepłowniczych z centralnej dyspozytorni

zintegrowany system zarządzania – udokumentowany i spójny system zarządzania, spełniający wymagania co najmniej dwóch norm; jego wdrożenie umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

źródła ciepła niekonwencjonalne – źródła ciepła, w których nośnik ciepła podgrzewany jest za pomocą energii odnawialnej lub ciepła odpadowego, jak np. promieniowania słonecznego, wód termalnych lub gruntowych, ścieków itp. oraz za pomocą reaktora jądrowego