PL  |  EN

Informacja dotycząca cen maksymalnych w okresie 01.03.2023-31.12.2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023Ceny i stawki opłat stosowane przez OPEC od dnia 01.03.2023 r.

Zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) informujemy, że od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z Odbiorcami, którym ciepło zakupione od PGE Energia Ciepła S.A. jest przesyłane miejską siecią ciepłowniczą (grupy taryfowe rozpoczynające się symbolem „PW”) stosowana jest maksymalna cena dostawy ciepła.


W rozliczeniach z odbiorcami ciepła w Wejherowie oraz odbiorcami ciepła wytwarzanego w źródłach gazowych i olejowym na terenie Gdyni, Rumi, Redy, Mechelinek i Sopotu stosowane są średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (art. 3 ust. 3) powiększone o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (art. 2 pkt 5b), które - w porównaniu z maksymalnymi cenami dostawy ciepła - są najniższe. W związku z tym od 1 marca 2023 r. ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło pozostają na dotychczasowym poziomie.


Ceny i stawki opłat dostępne są pod adresem:  https://opecgdy.com.pl/strefa-klienta/taryfy-i-cenniki


Jeśli według Państwa zakwalifikowaliśmy Państwa błędnie jako Klienta należącego do grupy odbiorców uprawnionych, w celu umożliwienia należytego wywiązania się z obowiązków nałożonych Ustawą, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowo lub telefonicznie) e-mail: bok@opecgdy.com.pl, tel.: 58 627-39-62, lub pocztą tradycyjną na adres ul. Opata Hackiego 14, Gdynia 81-213. W takim przypadku wystawimy stosowne korekty i będziemy Państwa rozliczać na wcześniejszych zasadach.

Dokumenty powiązane:

 • Informacja Prezesa URE nr 9/2023 w sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, stosowanych w dniu 30 września 2022 r., powiększonych o 40%.

              Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023


 • Prezentacja publikowana na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotycząca stosowania przepisów w zakresie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

        Prezentacja  dotycząca stosowania przepisów w zakresie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła


INFORMACJA DOTYCZĄCA CEN MAKSYMALNYCH W OKRESIE 01.03.2023-31.12.2023


W dniu 15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295), która na okres od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wprowadza nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła dla odbiorców.

Przewiduje on, że wzrost cen ciepła nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Dlatego też, w każdym okresie rozliczeniowym przedsiębiorstwo porówna ceny: średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą [1] powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe [2], cenę dostawy ciepła [3] oraz maksymalną cenę dostawy ciepła [4].

W rozliczeniach z Odbiorcami będzie stosowana cena najniższa.


Użyte powyżej określenia oznaczają:

[1] średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą - wynika z ustawy z 15 września 2022 r. (150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z innych paliw)

[2] średnia stawka opłat za usługi przesyłowe – wyliczona ze stałych i zmiennych stawek za przesyłanie ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[3] cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie taryfy przedsiębiorstwa

[4] maksymalna cena dostawy ciepła – cena wyliczona ze wszystkich składników kosztowych dostawy ciepła na podstawie cen z 30 września 2022 r. powiększonych o 40% opublikowane przez Prezesa URE do dnia 25 lutego 2023 r.


Kogo dotyczy nowy system wsparcia?

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe –  odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1 )
 • Grupa 3inne podmioty niż te, o których mowa w pkt 2 ustawy (Grupa 2),  które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach - powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 2)


Kto musi złożyć Oświadczenie

Odbiorcy z Grupy 2, 3 i 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) - prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw/uchwał.

Sposób składania oświadczeń:

 • Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem - listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
 • Osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 (godziny pracy BOK: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7.30-15.30, wtorki: 9.00-17.00).
 • Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@opecgdy.com.pl
 • W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.


Kogo system wsparcia nie obejmie?

Odbiorców korzystających ze wsparcia na cele ogrzewania na podstawie poniższych przepisów:

1) ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);

2) ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

3) art. 24 i 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.)

4) ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687)WAŻNE INFORMACJE:

 • Oświadczenia złożone przez odbiorców przed nowelizacją Ustawy zostaną uwzględnione przy stosowaniu maksymalnej ceny. Oznacza to, że oświadczenia te zostaną przez OPEC zweryfikowane i w przypadku braków będą musiały być uzupełnione lub wypełnione ponownie
 • Odbiorcy, którzy dotychczas zostali objęci rekompensatami, od 1 marca 2023 r. zostaną także objęci maksymalnymi cenami dostawy ciepła automatycznie bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
 • Odbiorcy z grupy 2 i 3, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r.
 • Odbiorcy z grupy 4, którzy nie byli dotychczas objęci cenami z rekompensatą i nie złożyli oświadczenia, w celu objęcia systemem wsparcia powinni złożyć Oświadczenie w terminie 21 dni od nabycia uprawnienia do objęcia maksymalną ceną dostawy, tj. do dnia 08.03.2023 r. W przypadku upływu tego terminu, ceny maksymalne będą obowiązywały od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.


Aktualne informacje i materiały:

INFORMACJA O REKOMPENSATACH DO RACHUNKÓW ZA CIEPŁO


Informacja dla klientów związana z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967).

Zgodnie z ustawą określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione do cen z rekompensatą.


Komu przysługuje rekompensata:

 • Grupa 1 – gospodarstwa domowe –  odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie muszą składać oświadczenia.
 • Grupa 2 – wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby gospodarstw domowych lub podmiotów wskazanych a art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1 )
 • Grupa 3inne podmioty niż te, o których mowa w pkt 2 ustawy (Grupa 2),  które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach - powinny złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 1)
 • Grupa 4podmioty użyteczności publicznej wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy – muszą złożyć oświadczenia do OPEC według wzoru (Załącznik nr 2)


Wymagane dokumenty - oświadczenia – dotyczy grup 2, 3 i 4.

Podmioty z Grupy 2, 3 i 4 powinny złożyć oświadczenia w terminie 21 dni od daty nabycia uprawnienia do stosowania wobec nich średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Oświadczenia powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów. Jeżeli osoby składające oświadczenia nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS) - prosimy o dołączenie stosownych pełnomocnictw/uchwał.


Sposób składania oświadczeń:

 • Na piśmie, opatrzone własnoręcznym podpisem - listem (data nadania na poczcie jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia w terminie).
 • Osobiście w Biurze Obsługi Klienta, 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 (godziny pracy BOK: poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 7.30-15.30, wtorki: 9.00-17.00).
 • Drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@opecgdy.com.pl
 • W przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu powinni Państwo złożyć zaktualizowane oświadczenie.

Grupy taryfowe OPEC objęte ustawą od dnia 01.10.2022 r.

 • G1 - kotłownie Gdynia
 • G2 - kotłownie Gdynia
 • G3 - kotłownie Gdynia
 • G4 - kotłownie Gdynia
 • G5 - kotłownie Gdynia
 • G6 - kotłownie Gdynia
 • Ru1 - kotłownie Rumia
 • Re1 - kotłownie Reda
 • K1 - kotłownie Kosakowo (Mechelinki)
 • S4 - kotłownie Sopot

Grupy taryfowe OPEC objęte ustawą od dnia 01.12.2022 r. (po wejściu w życie nowej taryfy OPEC zatwierdzonej przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją numer OGD.4210.72.2022.164.XXIII.DJ z dnia 16.11.2022 r.) 

 • W-OX - kotłownie Nanice
 • W-IDE - kotłownie Nanice
 • W-GDE-de - kotłownie Nanice
 • W-GDE-ox - kotłownie Nanice

Oznacza to, że odbiorcy ciepła wskazanych powyżej źródeł, po spełnieniu warunków ustawowych, zostaną objęci nowymi cenami za ciepło. Nowe ceny będą stosowane w okresie od dnia nabycia uprawnienia do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą  do dnia 30 kwietnia 2023 roku.


Nowe zasady ustalania cen nie dotyczą stawek przesyłowych (stała i zmienna opłata za przesył), które będą naliczane na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującymi taryfami lub cennikami.


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, infolinia 0 800 380 006 (bezpłatna, dostępna w godzinach pracy Biura), tel. 58 627-39-62.


Aktualne informacje i materiały:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r._Oświadczenie wspólnoty, spółdzielnie, inne podmioty

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r._Oświadczenie podm. użyt. publ. art. 4 ust.1 pkt 4

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw