UNIA EUROPEJSKA DOFINANSUJE CZYSTE POWIETRZE GDYNI, RUMI I WEJHEROWA

Do 2023 roku OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości 109 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł.

Dnia 4 października br. w siedzibie OPEC w Gdyni odbyła się konferencja prasowa przedstawiająca poszczególne projekty, ich zakres i cele. Została też omówiona mapa inwestycji – szczególnie interesująca dla mieszkańców dzielnic, których dotyczy.

OPEC zrealizuje 7 projektów do 2023 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki przeznaczone są na modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz zwiększenie niezawodności i redukcję strat ciepła w sieci. Spółka inwestuje w rozwiązania poprawiające niezawodność pracy sieci.
– Inwestycje nie tylko zapewnią poprawę jakości dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję CO2 oraz szkodliwych pyłów – mówi Janusz Różalski, Prezes zarządu OPEC – Dzięki temu bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.

Co zrobi OPEC za pieniądze Unii Europejskiej? Przykładowe działania:
• Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack polegać będzie na włączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców już istniejących oraz nowych odbiorców, którzy będą się pojawiać na obszarze projektu w miarę zakładanego rozwoju mieszkalnictwa. W ramach projektu podłączone zostaną istniejące budynki mieszkalne oraz nieruchomości komercyjne zlokalizowane wzdłuż planowanej trasy magistrali ciepłowniczej o długości prawie 3 km (przyłącza oraz węzły cieplne dla tych odbiorców wchodzą w zakres projektu). Po realizacji projektu przyłączani będą nowi odbiorcy, wraz z rozwojem mieszkalnictwa na terenie dzielnicy Mały Kack .

• Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej o długości 2,6 km od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni oznacza włączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących budynków mieszkalnych, nieruchomości komercyjnych oraz likwidację kotłowni gazowej i tych, w których palono węglem, co powodowało emisję spalin do środowiska.

• Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni – poprzez rozbudowę sieci z przyłączami o długości 5 km oraz budowę 7 węzłów ciepłowniczych możliwe będzie dostarczenie ciepła i ciepłej wody do nowych obiektów – głównie mieszkaniowych.

• Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie na wybranych odcinkach sieci ciepłowniczych, które charakteryzują się wysokimi stratami ciepła. Realizacja inwestycji poprawi zarówno efektywność energetyczną systemu, ograniczy straty ciepła, pozwoli zmniejszyć zużycie energii jak i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.

Wartość realizowanych projektów z podziałem miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo oraz dzielnice.
Ul. Stryjska
Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni
Wartość projektu: 9.2 mln PLN
Dotacja UE: 3.7 mln PLN
Orłowo- Mały Kack
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack
Wartość projektu: 10.9 mln PLN
Dotacja UE: 6 mln PLN
Chwarzno – Wiczlino
Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic oraz Chwarzno i Wiczlino
Wartość projektu: 26.2 mln PLN
Dotacja UE: 6.7 mln PLN
Kacze Buki
Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni
Wartość projektu: 13.2 mln PLN
Dotacja UE: 6.2 mln PLN
Gdynia-Rumia- Wejherowo
Termomodernizacja sieci ciepłowniczych w Gdyni, Rumi i Wejherowie
Wartość projektu: 18.4 mln PLN
Dotacja UE: 9.4 mln PLN
Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie
Wartość projektu: 27 mln PLN
Dotacja UE: 12.3 mln PLN
Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia, Reda) celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawna kogeneracją
Wartość projektu: 4 mln PLN
Dotacja UE: 1 mln PLN

****
Wiem:
• Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Jej ograniczenie wpływa bezpośrednio na poprawę jakości powietrza – na zdrowie każdego człowieka. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego. Przykładowo, każda tona spalonego węgla w domowym palenisku to emisja około 20 kg pyłu, który później wdychamy. Emisja pyłu z tej samej tony węgla spalonego w elektrociepłowni to 0,5 kg czyli 40 – krotnie mniej.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to firma ze 100%. kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.
Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.

 

Drukuj