Europejski Zielony Ład

TŁO PROJEKTU

 

Perspektywa globalnych zmian klimatycznych oraz wdrożenia przez Unię Europejską koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu, oznaczającego stopniową rezygnację z emisji gazów cieplarnianych w tym przede wszystkim CO 2 i zeroemisyjność do 2050 roku, obliguje OPEC do przygotowania działań umożliwiających osiągnięcie tego celu.

 

Emisje CO 2 generowane przez OPEC (około 100 000 tCO 2 e rocznie) pochodzą w dużym stopniu z posiadanych ciepłowni (przede wszystkim z Ciepłowni Nanice w Wejherowie). Dodatkowo dystrybucja czynnika grzewczego na duże odległości i wysokości a także działalność operacyjna firmy, generują znaczne straty również związane z emisyjnością.

 

Przewiduje się też, że OPEC będzie poddany też presji rynkowej ze strony wdrażania nowych technologii, dystrybucji źródeł energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Z tych względów 14 lipca 2020 grono pracowników OPEC stworzyło misję projektu:
 

Misją projektu Zielony Ład jest ograniczenie śladu węglowego OPEC poprzez zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie dostawy ciepła i chłodu w sposób niezawodny, zasobooszczędny, ograniczając i dążąc do eliminacji paliw kopalnych oraz racjonalnie wykorzystując energię elektryczną, wodę i ciepło.

 

Chcemy zbudować wśród pracowników OPEC oraz w otoczeniu Firmy świadomość odpowiedzialności za środowisko i za przyszłość kolejnych pokoleń.

Cel biznesowy projektu

 

Projekt powołany jest w celu transformacji OPEC w organizację działającą w sposób świadomy i odpowiedzialny względem zmian klimatycznych oraz mającą jako swój cel strategiczny systematyczną redukcję śladu węglowego. Ma to doprowadzić do sytuacji, w której dzięki prośrodowiskowym postawom pracowników na wszystkich szczeblach, będziemy proaktywnie odpowiadać na nadchodzące zmiany technologiczne, prawne i społeczne, tak w sferze faktycznej, jak i wizerunkowej.

 

Celem biznesowym projektu jest także przygotowanie organizacji do sprawnego pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł na transformację  nisko/zeroemisyjną.

Cel główny/
produkty projektu

 

Celem głównym projektu jest wprowadzenie OPEC na ścieżkę systematycznej redukcji śladu węglowego.

 

Projekt Zielony Ład wskaże i zainicjuje szereg inicjatyw/projektów zmierzających do redukcji śladu węglowego. Celem jest jego redukcja w tempie co najmniej 3-5% rocznie liczona jako emisje w stosunku do rzeczywiście dostarczonej do klientów energii.
 

Raport emisji GHG 

 

Coroczna inwentaryzacja emisji GHG zapewni przejrzystość, spójność oraz wiarygodność zarządzania środowiskowego.

 

Pozwoli również określić możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stanowi motywacje do dalszych działań na rzecz klimatu.