PL  |  EN

LATA 60

1961 

Prezydium Rady Narodowej w Gdyni powołuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej (MPGC) z pierwszą siedzibą przy ul. Zjednoczenia 17. i powierza zarządzanie gospodarką cieplną na terenie Gdyni. 


1963 

MPGC przejmuje od Resortu Energetyki magistralę ciepłowniczą w kierunku Śródmieścia przez teren Stoczni, Portu. Jest to początek scentralizowanego ciepłownictwa w Gdyni. Gdynia, jako trzecie miasto w Polsce, po Warszawie i Krakowie, otrzymuje ciepło ze skojarzonego źródła.

LATA 70

Budowa sieci ciepłowniczych i dostawa ciepła do dzielnic Obłuże, Oksywie, Grabówek, Chylonia, Cisowa aż do Janowa, do Witomina i Suchego Dworu.

 

1974

Wojewoda Gdański przekształca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC), które obejmuje ciepłownictwo w Wejherowie, Pucku, Helu, Władysławowie i Lęborku. Od 1975r. zarządza ciepłownictwem w Sopocie.

 

1976 

Nową siedzibą firmy zostaje kompleks budynków przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni. 

LATA 80

Kontynuacja dynamicznej rozbudowy sieci ciepłowniczej i podłączenie dzielnic - Karwiny, Janowo, Redłowo, Pogórze, Osiedla Moniuszki, Dąbrowy, Babich Dołów oraz Janowa w Rumi.

LATA 90

1991 
OPEC otrzymuje z Banku Światowego kredyt w wysokości 25 mln USD na modernizację sieci i węzłów cieplnych w Gdyni, systemu ciepłowniczego Wejherowie oraz modernizację kotłowni w Sopocie Brodwino. 


1991 -1992
Komunalizacja mienia OPEC. Obszarem działania OPEC jest Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo. 


1997
Modernizacja i restrukturyzacja systemu ciepłowniczego w Wejherowie w ramach umowy zawartej z Fundacją EkoFunduszu, którego podstawowe zadanie stanowi finansowanie przedsięwzięć mających wpływ na ochronę środowiska.

 

1998

OPEC otrzymuje koncesję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesył i dystrybucję oraz na obrót ciepłem.

LATA 2000

2002 

Zakończenie programu modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym na nowoczesne kotłownie gazowe w Sopocie, w ramach umowy zawartej z EkoFunduszem.

 

2004

OPEC uzyskuje Certyfikat za zgodność Systemów Zarządzania z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001.

LATA 2010

2010

Uzyskanie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na budowę nowoczesnej elektrociepłowni w Wejherowie.

 

2011

Rok Jubileuszu 50 - lecia działalności OPEC na rynku ciepłowniczym.

 

2013

Otwarcie elektrociepłowni gazowej w Wejherowie, połączone z konferencją pn. „Kogeneracja – ciepło przyjazne dla środowiska”.

 

2014
Jubileusz 40-lecia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wejherowie

 

2015
Zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii

 

2017 
 Otrzymanie prestiżowego Godła „Teraz Polska” w XXVII edycji konkursu

 

2017-2018 
Podpisanie 8 umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie na realizację 8 projektów, w ramach I osi priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 50 mln zł.
 

EWOLUCJA LOGOTYPU