Projekty badawczo rozwojowe z zakresu ochrony środowiska 


 

Ocena realizacji projektów środowiskowych z 2021 roku:

 

Przewidziane do realizacji cele na rok 2021 zostały zrealizowane w całości. Niektóre są etapowane z uwagi na skomplikowany proces realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowych celów zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zrealizowano 

 

Przedsiębiorstwo we współpracy z Miastami Gdynią, Rumią, Redą i Wejherowem wykonało naloty i opracowało mapy termowizyjne kompatybilne z oprogramowaniem GIS.  

Zrealizowano 

 

Przedsiębiorstwo przeprowadza pomiary (LOKAWA) sieci ciepłowniczych  wysokoparametrowych oraz doraźnie wskazanych niskoparametrowych.

Zrealizowano 

 

Wykonano instalacje fotowoltaiczne na kolejnych budynkach OPEC: Budynek B – Gdynia ul. Opata Hackiego 14, Gdynia ul. Turkusowa 19, Rumia, ul. Gdańska 49, Wejherowo, ul. Stefczyka 93. Obecnie 7 obiektów OPEC czerpie zieloną energię elektryczną z instalacji PV. 

Zrealizowano 

 

Zakupiono pierwszy samochód elektryczny marki Volkswagen UP.

Zrealizowano 

 

Z okazji 60 rocznicy istnienia Przedsiębiorstwa wykonano trzy ogrody Jubileuszowe na terenie miasta Gdyni, Rumi i Wejherowa. Ogrody uzupełniają zieleń miejską i podnoszą walory przyrodnicze miast dla mieszkańców korzystających z naszego ciepła. Dodatkowo odtworzono 0,35ha lasu.

Zrealizowano 

 

W każdej stołówce i kuchni OPEC, przepadano wodę wodociągową „przy wylewce” przez akredytowane laboratorium i porównano wyniki do norm spożywczych i jednej z popularnych wód mineralnych. Edukacja pracowników – poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej i rozdanie pracownikom wielorazowych butelek z logotypem akcji i OPEC. 

Zrealizowano 

 

Opracowano i wprowadzono „Katalog techniczny sposobów zagospodarowania wód opadowych” modernizowanych obiektów OPEC. 

W trakcie realizacji 

 

  • budowa wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni – ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła;
  • rozbudowa sieci ciepłowniczych z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack;
  • termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo;
  • rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar miasta Redy;
  • rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni.

Bieżące działania rozwojowe


 

Z okazji 60 rocznicy istnienia Przedsiębiorstwa wykonano ogrody Jubileuszowe OPEC na terenie miasta Gdyni, Rumi oraz Wejherowa. Ogrody OPEC uzupełniają zieleń miejską i podnoszą walory przyrodnicze miast dla mieszkańców korzystających z naszego ciepła.

W Gdyni dla upamiętnienia Jubileuszu posadzono ok 500 sztuk traw gatunku Miskant Morning Light przy ul. Zielonej. Trawy stanowią dodatkową zieleń uzupełniającą obecnie wykonywany projekt odtworzenia zieleni w związku z pomyślnie zakończonym projektem Termomodernizacji sieci ciepłowniczych – Zielona Etap 1. 

W Rumi, posadzono w Parku Starowiejskim 99 sztuk krzewów gatunku Różaneczniki ‘Roseum Elegans’ oraz 400 sztuk krzewów gatunku Bukszpan wieczniezielony.

W 2020 roku OPEC posadził łącznie 187 sztuk drzew w tym 185 drzew w komunalnym lesie w Wejherowie.

Prace przy sieciach ciepłowniczych są związane z modernizacją, remontem lub nowo powstającymi odcinkami, bardzo często wiążą się z ingerencją w ich najbliższe otoczenie. Mając na względzie obowiązek poszanowania i dbałości o przyrodę, staramy się chronić wszelkie jej komponenty – zarówno te duże i jak najmniejsze.

-         staramy się wspierać różnorodność biologiczną – ptaki, pszczoły, które są bardzo ważnym elementem naszego ekosystemu. Posiadamy 3 Pasieki na obiektach OPEC - dwie w Gdyni i jedną w Wejherowie;

-         dokonujemy (gdzie trzeba) translokacji mrowisk – gatunków mrówek objętych ochroną częściową;

-         promujemy rozsiewanie roślin miododajnych w przydomowych ogródkach i na balkonach wśród pracowników, a zieleńce na niektórych obiektach OPEC są utrzymywane w formie kwietnych łąk;

-         pozyskujemy, jeśli trzeba, sadzonki rokitnika zwyczajnego w celu zapewnienia ciągłości istnienia populacji gatunku (rośliny prawnie chronionej). Po zakończonych pracach modernizacyjnych, dokonamy ponownych nasadzeń, by odtworzyć gatunek na jego naturalnym stanowisku; 

-         jeśli zachodzi konieczność wycinki zieleni - na każdym etapie prac – od koncepcji projektu do jego realizacji - szczegółowo rozważamy wszelkie za i przeciw. I tak, stosujemy techniczne rozwiązania polegające na ominięciu cennych egzemplarzy drzew, stosując metody przewiertu sterowanego czy przecisku. Jeżeli nie ma możliwości bezkolizyjnego przejścia z naszymi sieciami w bliskości drzew i zachodzi obawa ich uszkodzenia- zawsze w pierwszej kolejności staramy się odtwarzać zieleń w miejscu wycinki;  

-         przed każdą wycinką sprawdzamy czy danego drzewa nie zasiedlają gatunki chronione (od porostów, poprzez ksylofagiczne owady, po ptaki, będące najczęstszymi mieszkańcami zieleni), w takim przypadku gdy drzewa wymagają usunięcia w pierwszej kolejności staramy się je przesadzić.


Po co? Aby żadne nie ucierpiało w wyniku naszych prac oraz, by równowaga i różnorodność w przyrodzie zostały zachowane.

Planowane projekty środowiskowe


 

Intensywny rozwój miasta wpływa coraz bardziej na środowisko niezurbanizowane. Miasta i mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. 


Wprowadzenie elementów błękitno – zielonej infrastruktury: zielonych dachów i fasad, systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 
[Źródło: Błękitno – zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny. Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira 2019]


OPEC ma w planach wykorzystanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury na swoich obiektach. Na terenie siedziby mają powstać ogrody deszczowe w donicy, których zadaniem będzie gromadzenie, podczyszczanie i odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Wiaty śmietnikowe w siedzibie zostały zasłonięte zielonymi ścianami – powstały pergole obrośnięte pnączami. Takie rozwiązanie ma zatrzymać wodę deszczową i zapewnić dodatkową zieloną przestrzeń dla przyrody i walory estetyczne. 


Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji ogrodu deszczowego w Gdyni, złożonego z dwóch dużych donic służących do zbierania deszczówki z dachu naszego obiektu. 

Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii. Duże tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe. Konwencjonalne źródła energii znacznie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, przyczyniają się do zmian klimatycznych oraz znajdują się w ograniczonych zasobach. Dlatego zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł jest dziś koniecznością. 


W związku z tym Przedsiębiorstwo szuka kolejnych możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych – wykorzystując swoje obiekty – do produkcji energii elektrycznej ze słońca na potrzeby własne. Obecnie posiadamy 7 obiektów, na których zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. 

Korzystając z możliwości własnej produkcji energii elektrycznej, Przedsiębiorstwo zakupiło samochód elektryczny. W planach jest również budowa na terenie siedziby OPEC stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

W celu zminimalizowania zużycia surowców naturalnych, a zarazem ograniczenia produkcji odpadów, OPEC wprowadził elektroniczne faktury.


Powstała inicjatywa #KRANUJESZ – w ramach różnych konkursów i artykułów zachęcamy wszystkich pracowników do picia wody z kranu. Pozwala nam to zminimalizować koszty zakupu i tym samym zmniejszyć zużycie butelek plastikowych oraz uświadomić, że nie wszystko dobre - co nam producenci reklamują.  

Raport środowiskowy 2021

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2015. Konsekwentnie staramy się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, wynikających z naszych aspektów środowiskowych, stale oceniać nasze oddziaływanie na środowisko, spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz doskonalić.

 

Realizowane na terenie działalności OPEC prace modernizacyjne, poprawiają stan sieci ciepłowniczych i zwiększają efektywność dystrybucji. Podłączając do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalne kotłownie węglowe i gazowe – zmniejszamy efekt „niskiej nienadzorowanej emisji”. Dbamy o lokalny klimat.

 

W 2021 roku Spółka na bieżąco realizowała wszystkie zobowiązania wynikające z posiadanych pozwoleń środowiskowych. Obszar środowiskowy uregulowany jest w następujących pozwoleniach:

  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Ciepłowni Nanice w Wejherowie;
  • Decyzja w sprawie zezwolenia na emisje CO2 z Ciepłowni Nanice w Wejherowie wraz z Planem monitorowania emisji;
  • Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu OPEC Sp. z o.o.w Gdyni;
  • Nr rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO:000024491.

Posiadane decyzje są na bieżąco aktualizowane.

Emisje do powietrza

W 2021 roku Przedsiębiorstwo spełniło wymagania określone w pozwoleniach w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Tab. 1 Charakterystyka źródeł w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Miasto

Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW]

Ilość kotłowni [szt]

Gdynia

21,247

37

Sopot

0,345

1

Rumia

0,306

2

Reda

0,319

1

Mechelinki

0,549

1

Wejherowo Ciepłownia

48,030

1

Wejherowo Kogeneracja

6,030

1

 

Na przestrzeni 29 lat, emisja zanieczyszczeń gazowych ze źródeł OPEC zdecydowanie zmalała. Poniższy wykres przedstawia te tendencję.

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla


Ciepłownia węglowa Nanice w Wejherowie - jako instalacja spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 20MW, została wpisana do systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS). Każdego roku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozliczenia rzeczywistej emisji dwutlenku węgla (CO2) w równej liczbie uprawnieniami do emisji (jednostki EUA). Średnio można przyjąć, że spalenie 1 tony miału węgla kamiennego powoduje emisję 2 ton CO2. Niestety, mimo fachowej kadry pracowników i możliwej optymalizacji pracy kotłów, nie mamy możliwości redukcji emisji CO2 – gdyż jego ilość, wynika ze stechiometrii reakcji spalania węgla. Instalacja Ciepłownia Nanice w Wejherowie w 2021 roku wyemitowała 34 878 ton CO2, co zostało zgodnie z prawem zweryfikowane i zbilansowane jednostkami EUA. 

Gospodarowanie odpadami 

 

Gospodarka odpadowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzoną procedurą Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dodatkowo Przedsiębiorstwo od lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów w każdym obiekcie. Powstałe odpady segregujemy na frakcje: plastik, makulatura, szkło i bioodpady. Staramy się ograniczać zużycie plastiku. W ślad za tym zrezygnowaliśmy z wykorzystywania jednorazowych plastikowych naczyń, zastępując je materiałami biodegradowalnymi.  
20 czerwca 2018r. OPEC został zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO – otrzymując nr rejestrowy 000024491. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

OPEC Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z umowami z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi działającymi na terenie działalności Firmy – na pobór wody na cale bytowe i przemysłowe oraz odprowadzanie ścieków. 

Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej badana jest dwa razy w roku. Zakres analiz, warunki poboru próbek ścieków oraz punkty kontrolno-pomiarowe wyszczególnione są w umowach z przedsiębiorstwami. Analiza jakościowa ścieków wykonywana jest w oparciu o parametry: odczyn pH, ChZT, chlorki, azot ogólny, zawiesina ogólna i odbywa się zgodnie z metodykami referencyjnymi.