Projekty badawczo rozwojowe z zakresu ochrony środowiska 


 

Ocena realizacji projektów środowiskowych z 2020 roku:

 

Przewidziane do realizacji cele na rok 2020 zostały zrealizowane w całości. Niektóre są etapowane z uwagi na skomplikowany proces realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowych celów zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zrealizowano 

 

Przedsiębiorstwo przeprowadza pomiary (LOKAWA) sieci ciepłowniczych  wysokoparametrowych oraz doraźnie wskazanych niskoparametrowych.

Zrealizowano 

 

Wykonano instalacje ogniw fotowoltaicznych na kolejnym obiekcie OPEC w Gdyni przy ul. Raduńskiej 2.

Zrealizowano 

 

Przeprowadzono szkolenie dla pracowników fizycznych OPEC z tematów prowadzenia inwestycji w sąsiedztwie drzew i krzewów z udziałem Pani dr inż. Marzeny Suchockiej

Zrealizowano 

 

Zakupiono pierwszy samochód elektryczny marki Volkswagen UP.

Zrealizowano 

 

Zastąpiono plastikowe naczynia jednorazowe naczyniami biodegradowalnymi lub wielorazowymi. OPEC zachęca do korzystania z rosnących ołówków, które można wykorzystać po zużyciu i zasadzić - końcówką do ziemi.

W trakcie realizacji 

 

 • budowa wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni – ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła;
 • rozbudowa sieci ciepłowniczych z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack;
 • termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo;
 • rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar miasta Redy;
 • rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni.

Bieżące działania rozwojowe


 

W 2020 roku OPEC posadził łącznie 187 sztuk drzew w tym 185 drzew w komunalnym lesie w Wejherowie.

Prace przy sieciach ciepłowniczych, czy to związane z ich modernizacją, remontem, czy nowo powstającymi odcinkami, bardzo często wiążą się z ingerencją w ich najbliższe otoczenie. Mając na względzie obowiązek poszanowania i dbałości o przyrodę, staramy się chronić wszelkie  jej komponenty - zarówno te duże jak i najmniejsze. 

 • dokonaliśmy translokacji 4 mrowisk-gatunków mrówek objętych ochroną  częściową, przy sieci napowietrznej na leśnym odcinku na Demptowie, podejmując współpracę ze specjalistyczną firmą oraz jednostkami nadzorującymi prawidłowość przebiegu tych zabiegów (Nadleśnictwo Gdańsk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska);
 • staramy się wspierać różnorodność biologiczną - ptaki, pszczoły, które są bardzo ważnym elementem naszego ekosystemu. Posiadamy 3 Pasieki na obiektach OPEC - dwie w Gdyni i jedną w Wejherowie;
 • promujemy rozsiewanie roślin miododajnych w przydomowych ogródkach i na balkonach wśród pracowników, a zieleńce na niektórych obiektach OPEC są utrzymywane w formie kwietnych łąk;
 • pozyskaliśmy  sadzonki rokitnika zwyczajnego w celu zapewnienia ciągłości istnienia populacji gatunku (rośliny prawnie chronionej). Po zakończonych pracach modernizacyjnych, dokonaliśmy ponownych nasadzeń  by odtworzyć gatunek na jego naturalnym stanowisku; 
 • jeśli zachodzi konieczność wycinki zieleni - na każdym etapie prac – od koncepcji projektu do jego realizacji-szczegółowo rozważamy wszelkie za i przeciw. I tak, stosujemy techniczne rozwiązania polegające na ominięciu cennych egzemplarzy drzew, stosując metody przewiertu sterowanego czy  przecisku. Jeżeli nie ma możliwości bezkolizyjnego przejścia z naszymi sieciami w bliskości drzew i zachodzi obawa ich uszkodzenia- zawsze w pierwszej kolejności staramy się odtwarzać zieleń w miejscu wycinki;  
 • przed każdą wycinką sprawdzamy czy danego  drzewa nie zasiedlają gatunki chronione (od porostów, poprzez ksylofagiczne owady, po ptaki, będące najczęstszymi mieszkańcami zieleni)

Po co? Aby żadne nie ucierpiało w wyniku naszych prac oraz, by równowaga i różnorodność w przyrodzie zostały zachowane.

Planowane projekty środowiskowe


 

Intensywny rozwój miasta wpływa coraz bardziej na środowisko niezurbanizowane. Miasta i mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. 
Wprowadzenie elementów błękitno – zielonej infrastruktury: zielonych dachów i fasad, systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe [Źródło: Błękitno - zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach]. 

OPEC ma w planach wykorzystanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury na swoich obiektach. Na terenie siedziby mają powstać ogrody deszczowe w donicy – których zadaniem będzie gromadzenie, podczyszczanie i odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Wiaty śmietnikowe zostały zasłonięte zielonymi ścianami – powstały pergole, które nie długo obrosną pnączami. Takie rozwiązanie ma zatrzymać wodę deszczową i zapewnić dodatkową zieloną przestrzeń dla przyrody i walorów estetycznych. 
W przyszłości przy planowanej przebudowie jednego z budynków ma zostać zmieniona nawierzchnia terenu na przepuszczalną, która będzie umożliwiać przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu.

Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii. Duże tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe. Konwencjonalne źródła energii znacznie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, przyczyniają się do zmian klimatycznych oraz znajdują się w ograniczonych zasobach. Dlatego zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł jest dziś koniecznością. 
W związku z tym Przedsiębiorstwo szuka kolejnych możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych – wykorzystując swoje obiekty – do produkcji energii elektrycznej ze słońca na potrzeby własne.

Obecnie posiadamy 2 obiekty w Gdyni, na których mamy zainstalowaną fotowoltaikę: Raduńska 23 e i Lukrecjowa 1.

Korzystając z możliwości własnej produkcji energii elektrycznej, Przedsiębiorstwo zakupiło samochód elektryczny. W planach jest również budowa na terenie siedziby OPEC stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

W celu zminimalizowania zużycia surowców naturalnych a zarazem ograniczenia produkcji odpadów, OPEC wprowadził elektroniczne faktury. 
Wprowadzono również „rosnące ołówki”, które należy zasadzić po jego zużyciu. Idea ołówka z nasionkami ma podłoże ekologiczne i edukacyjne. Chcemy ograniczać wykorzystanie zasobów i promować zrównoważony rozwój.

Powstała inicjatywa #KRANUJESZ - w ramach różnych konkursów i artykułów zachęcamy wszystkich pracowników do picia wody z kranu. Pozwala nam to zminimalizować koszty zakupu i tym samym zmniejszyć zużycie butelek plastikowych oraz uświadomić, że nie wszystko dobre - co nam producenci reklamują.

Raport środowiskowy 2020

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2015. Konsekwentnie staramy się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, wynikających z naszych aspektów środowiskowych, stale oceniać nasze oddziaływanie na środowisko, spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz doskonalić. 


Realizowane na terenie działalności OPEC prace modernizacyjne, poprawiają stan sieci ciepłowniczych i zwiększają efektywność dystrybucji. Podłączając do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalne kotłownie węglowe i gazowe – zmniejszamy efekt „niskiej nienadzorowanej emisji”. Dbamy o lokalny klimat. 
W 2020 roku Spółka na bieżąco realizowała wszystkie zobowiązania wynikające z posiadanych pozwoleń środowiskowych. Obszar środowiskowy uregulowany jest w następujących pozwoleniach:

 

 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Ciepłowni Nanice w Wejherowie; 
 • Decyzja w sprawie zezwolenia na emisje CO2 z Ciepłowni Nanice w Wejherowie wraz z Planem monitorowania emisji;
 • Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
 • Nr rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO:000024491.

Posiadane decyzje są na bieżąco aktualizowane.

Emisje do powietrza

W 2020 roku Przedsiębiorstwo spełniło wymagania określone w pozwoleniach w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
Emisje zanieczyszczeń powietrza w roku 2020 przez kotłownie OPEC w poszczególnych miastach przedstawia tabela poniżej.

Tab. 1 Charakterystyka źródeł w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

 

Miasto

Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW]

Ilość kotłowni [szt]

Gdynia

21,161

36

Sopot

0,345

1

Rumia

0,306

2

Reda

0,319

1

Wejherowo Ciepłownia

48,030

1

Wejherowo Kogeneracja

6,030

1

 

Na przestrzeni 28 lat, emisja zanieczyszczeń gazowych ze źródeł OPEC zdecydowanie zmalała. Poniższy wykres przedstawia te tendencję.

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla


Ciepłownia węglowa Nanice w Wejherowie - jako instalacja spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 20MW, została wpisana do systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS). Każdego roku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozliczenia rzeczywistej emisji dwutlenku węgla (CO2) w równej liczbie uprawnieniami do emisji (jednostki EUA). Średnio można przyjąć, że spalenie 1 tony miału węgla kamiennego powoduje emisję 2 ton CO2. Niestety, mimo fachowej kadry pracowników i możliwej optymalizacji pracy kotłów, nie mamy możliwości redukcji emisji CO2 – gdyż jego ilość, wynika ze stechiometrii reakcji spalania węgla. Instalacja Ciepłownia Nanice w Wejherowie w 2020 roku wyemitowała 31 545 ton CO2, co zostało zgodnie z prawem zweryfikowane i zbilansowane jednostkami EUA. 

Gospodarowanie odpadami 

 

Gospodarka odpadowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzoną procedurą Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dodatkowo Przedsiębiorstwo od lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów w każdym obiekcie. Powstałe odpady segregujemy na frakcje: plastik, makulatura, szkło i bioodpady. Staramy się ograniczać zużycie plastiku. W ślad za tym zrezygnowaliśmy z wykorzystywania jednorazowych plastikowych naczyń, zastępując je materiałami biodegradowalnymi.  
20 czerwca 2018r. OPEC został zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO – otrzymując nr rejestrowy 000024491. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

OPEC Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z umowami z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi działającymi na terenie działalności Firmy – na pobór wody na cale bytowe i przemysłowe oraz odprowadzanie ścieków. 

Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej badana jest dwa razy w roku. Zakres analiz, warunki poboru próbek ścieków oraz punkty kontrolno-pomiarowe wyszczególnione są w umowach z przedsiębiorstwami. Analiza jakościowa ścieków wykonywana jest w oparciu o parametry: odczyn pH, ChZT, chlorki, azot ogólny, zawiesina ogólna i odbywa się zgodnie z metodykami referencyjnymi. W 2019roku monitoring gospodarki ściekowej nie wykazał przekroczeń. OPEC minimalizuje zużycie wody, również butelkowanej. Biorąc udział w akcji #kranujesz, edukujemy pracowników i zachęcamy do picia zdrowej i zasobnej w jony wapnia i magnezu, wody wodociągowej