Projekty badawczo rozwojowe z zakresu ochrony środowiska 


 

Ocena realizacji projektów środowiskowych z 2019 roku:

 

Przewidziane do realizacji cele na rok 2019 zostały zrealizowane w całości. Niektóre są etapowane z uwagi na skomplikowany proces realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowych celów zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zrealizowano 

 

Przedsiębiorstwo przeprowadza pomiary (LOKAWA) sieci ciepłowniczych  wysokoparametrowych oraz doraźnie wskazanych niskoparametrowych.

Zrealizowano 

 

Wytypowano cztery jednostki organizacyjne w OPEC, które wyraziły chęć korzystania z rowerów do bliskiego przemieszczania się. Wyposażono OPEC w 3 rowery elektryczne oraz 1 standardowy.

Zrealizowano 

 

Po wytypowaniu korzystnej lokalizacji do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych, wykonano analizę oraz montaż ogniw na obiekcie przy Lukrecjowej 1 w Gdyni.

Zrealizowano 

 

Zakupiono 5 karmników, które zostały usytuowane na obiektach OPEC, którymi na co dzień  zajmują się pracownicy OPEC. Przeszkolono pracowników jak mądrze dokarmiać ptaki.

Zrealizowano 

 

Zaproszono uznanego dendrologa i przeprowadzono szkolenie w gronie pracowników z zakresu prac inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew.

Zrealizowano 

 

W 2019roku OPEC opiekował się łącznie 6 pszczelimi ulami na terenie miasta Gdyni. 

W trakcie realizacji 

 

 • budowa wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni – ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła;
 • rozbudowa sieci ciepłowniczych z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack;
 • termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo;
 • rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar miasta Redy;
 • rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni.

Bieżące działania rozwojowe


 

W 2019 roku OPEC nasadził łącznie na terenie Gdyni 23 sztuki drzew, w tym 10 szt. z gat. jarząb szwedzki, 7 sztuk z gat. sosna czarna, 4 sztuki gat. wiśnia piłkowana i 2 sztuki gat. lipa drobnolistna. Dodatkowo przy naszych pasiekach sadzimy łąki kwietne pełne roślin miododajnych jak koniczyna, niezapominajka czy maki, które są jednym ze źródeł pokarmu dla naszych pszczół miodnych.

Prace przy sieciach ciepłowniczych, czy to związane z ich modernizacją, remontem, czy nowo powstającymi odcinkami, bardzo często wiążą się z ingerencją w ich najbliższe otoczenie. Mając na względzie obowiązek poszanowania i dbałości o przyrodę, staramy się chronić wszelkie  jej komponenty - zarówno te duże jak i najmniejsze. 
I tak w 2019roku: 

 • dokonaliśmy translokacji 4 mrowisk-gatunków mrówek objętych ochroną  częściową, przy sieci napowietrznej na leśnym odcinku na Demptowie, podejmując współpracę ze specjalistyczną firmą oraz jednostkami nadzorującymi prawidłowość przebiegu tych zabiegów (Nadleśnictwo Gdańsk, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska),
 • pozyskaliśmy  sadzonki rokitnika zwyczajnego w celu zapewnienia ciągłości istnienia populacji gatunku (rośliny prawnie chronionej). Po zakończonych pracach modernizacyjnych, dokonamy ponownych nasadzeń  by odtworzyć gatunek na jego naturalnym stanowisku; 
 • jeśli zachodzi konieczność wycinki zieleni - na każdym etapie prac – od koncepcji projektu do jego realizacji-szczegółowo rozważamy wszelkie za i przeciw. I tak, stosujemy techniczne rozwiązania polegające na ominięciu cennych egzemplarzy drzew, stosując metody przewiertu sterowanego czy  przecisku. Jeżeli nie ma możliwości bezkolizyjnego przejścia z naszymi sieciami w bliskości drzew i zachodzi obawa ich uszkodzenia- zawsze w pierwszej kolejności staramy się odtwarzać zieleń w miejscu wycinki;  
 • przed każdą wycinką sprawdzamy czy danego  drzewa nie zasiedlają gatunki chronione (od porostów, poprzez ksylofagiczne owady, po ptaki, będące najczęstszymi mieszkańcami zieleni)

Po co? Aby żadne nie ucierpiało w wyniku naszych prac oraz, by równowaga i różnorodność w przyrodzie zostały zachowane.

Planowane projekty środowiskowe


 

Żyjąc z coraz większą świadomością ekologiczną, staramy się wspierać różnorodność biologiczną – ptaki, pszczoły, które są bardzo ważnym elementem naszego ekosystemu. Chcemy rozszerzyć wzrost populacji pszczoły – o postawienie kolejnych pasiek w mieście na obiektach OPEC. W obecnej chwili powstały już trzy pasieki – dwie w Gdyni i jedna w Wejherowie. Promujemy akcje rozsiewania roślin miododajnych w przydomowych ogródkach i na balkonach wśród pracowników. W planach również jest zagospodarowanie zieleńców na obiektach OPEC w formie kwietnych łąk. 

Intensywny rozwój miasta wpływa coraz bardziej na środowisko niezurbanizowane. Miasta i mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. 
Wprowadzenie elementów błękitno – zielonej infrastruktury: zielonych dachów i fasad, systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe [1]. 

OPEC ma w planach wykorzystanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury na swoich obiektach. Na terenie siedziby mają powstać ogrody deszczowe w donicy – których zadaniem będzie gromadzenie, podczyszczanie i odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Wiaty śmietnikowe zostaną zasłonięte zielonymi ścianami – powstaną pergole obrośnięte pnączami. Takie rozwiązanie ma zatrzymać wodę deszczową i zapewnić dodatkową zieloną przestrzeń dla przyrody i walorów estetycznych. 
W przyszłości przy planowanej przebudowie jednego z budynków ma zostać zmieniona nawierzchnia terenu na przepuszczalną, która będzie umożliwiać przenikanie wody ze spływu powierzchniowego do gruntu.

Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii. Duże tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe. Konwencjonalne źródła energii znacznie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, przyczyniają się do zmian klimatycznych oraz znajdują się w ograniczonych zasobach. Dlatego zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł jest dziś koniecznością [2]. 
W związku z tym Przedsiębiorstwo szuka kolejnych możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych – wykorzystując swoje obiekty – do produkcji energii elektrycznej ze słońca na potrzeby własne.

Korzystając z możliwości własnej produkcji energii elektrycznej, Przedsiębiorstwo przymierza się do zakupu samochodu elektrycznego, wraz z budową na terenie siedziby OPEC szybkiej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wprowadzenie do floty OPEC samochodu elektrycznego pozwoli na zmniejszenie emisji spalin z silników spalinowych, co już czynią trzy opecowe elektryczne rowery.

W celu zminimalizowania zużycia surowców naturalnych a zarazem ograniczenia produkcji odpadów, OPEC wprowadził elektroniczne faktury. 
Wprowadzono również „rosnące ołówki”, które należy zasadzić po jego zużyciu. Idea ołówka z nasionkami ma podłoże ekologiczne i edukacyjne. Chcemy ograniczać wykorzystanie zasobów i promować zrównoważony rozwój. 

Raport środowiskowy 2019

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2015. Konsekwentnie staramy się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, wynikających z naszych aspektów środowiskowych, stale oceniać nasze oddziaływanie na środowisko, spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz doskonalić. 


Realizowane na terenie działalności OPEC prace modernizacyjne, poprawiają stan sieci ciepłowniczych i zwiększają efektywność dystrybucji. Podłączając do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalne kotłownie węglowe i gazowe – zmniejszamy efekt „niskiej nienadzorowanej emisji”. Dbamy o lokalny klimat. 
W 2019 roku Spółka na bieżąco realizowała wszystkie zobowiązania wynikające z posiadanych pozwoleń środowiskowych. Obszar środowiskowy uregulowany jest w następujących pozwoleniach:

 

 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Ciepłowni Nanice w Wejherowie; 
 • Decyzja w sprawie zezwolenia na emisje CO2 z Ciepłowni Nanice w Wejherowie wraz z Planem monitorowania emisji;
 • Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu OPEC Sp. z o.o. w Gdyni;
 • Nr rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO:000024491.

Posiadane decyzje są na bieżąco aktualizowane.

Emisje do powietrza

W 2019 roku Przedsiębiorstwo spełniło wymagania określone w pozwoleniach w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
Emisje zanieczyszczeń powietrza w roku 2019 przez kotłownie OPEC w poszczególnych miastach przedstawia tabela poniżej.

Tab. 1 Charakterystyka źródeł w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

 

Miasto

Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW]

Ilość kotłowni [szt]

Gdynia

19,55

35

Sopot

1,995

5

Rumia

0,306

2

Reda

0,319

1

Wejherowo Ciepłownia

48,030

1

Wejherowo Kogeneracja

6,030

1

 

Na przestrzeni 28 lat, emisja zanieczyszczeń gazowych ze źródeł OPEC zdecydowanie zmalała. Poniższy wykres przedstawia te tendencję.

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla


Ciepłownia węglowa Nanice w Wejherowie - jako instalacja spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 20MW, została wpisana do systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS). Każdego roku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozliczenia rzeczywistej emisji dwutlenku węgla (CO2) w równej liczbie uprawnieniami do emisji (jednostki EUA). Średnio można przyjąć, że spalenie 1 tony miału węgla kamiennego powoduje emisję 2 ton CO2. Niestety, mimo fachowej kadry pracowników i możliwej optymalizacji pracy kotłów, nie mamy możliwości redukcji emisji CO2 – gdyż jego ilość, wynika ze stechiometrii reakcji spalania węgla. Instalacja Ciepłownia Nanice w Wejherowie w 2019 roku wyemitowała 31 958 ton CO2, co zostało zgodnie z prawem zweryfikowane i zbilansowane jednostkami EUA. 

Gospodarowanie odpadami 

 

Gospodarka odpadowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzoną procedurą Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dodatkowo Przedsiębiorstwo od lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów w każdym obiekcie. Powstałe odpady segregujemy na frakcje: plastik, makulatura, szkło i bioodpady. Staramy się ograniczać zużycie plastiku. W ślad za tym zrezygnowaliśmy z wykorzystywania jednorazowych plastikowych naczyń, zastępując je materiałami biodegradowalnymi.  
20 czerwca 2018r. OPEC został zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO – otrzymując nr rejestrowy 000024491. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

OPEC Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z umowami z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi działającymi na terenie działalności Firmy – na pobór wody na cale bytowe i przemysłowe oraz odprowadzanie ścieków. 

Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej badana jest dwa razy w roku. Zakres analiz, warunki poboru próbek ścieków oraz punkty kontrolno-pomiarowe wyszczególnione są w umowach z przedsiębiorstwami. Analiza jakościowa ścieków wykonywana jest w oparciu o parametry: odczyn pH, ChZT, chlorki, azot ogólny, zawiesina ogólna i odbywa się zgodnie z metodykami referencyjnymi. W 2019roku monitoring gospodarki ściekowej nie wykazał przekroczeń. OPEC minimalizuje zużycie wody, również butelkowanej. Biorąc udział w akcji #kranujesz, edukujemy pracowników i zachęcamy do picia zdrowej i zasobnej w jony wapnia i magnezu, wody wodociągowej

Wskaźniki środowiskowe rok 2019

Miasto

Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW]

Ilość kotłowni [szt]

Emisja CO2 Mg/ 1GJ

Emisja pyłu kg/1GJ

Emisja NOx kg/1GJ

Jednostkowy wskaźnik emicji CO2 JW. [kg/MWh]

Gdynia

19,55

35

0.0524

0.0004

0.0342

nd

Sopot

1,995

5

0.0523

0.0004

0.0341

nd

Rumia

0,306

2

0.0524

0.0004

0.0341

nd

Reda

0,319

1

0.0524

0.0004

0.0341

nd

Wejherowo Ciepłownia

48,030

1

0.1176

0.0326

0.2279

nd

Wejherowo Kogeneracja

6,030

1

0.170

0

0.560

237,37