PL  |  EN

Projekty badawczo rozwojowe z zakresu ochrony środowiska 


 

Ocena realizacji projektów środowiskowych z 2022 roku:

 

Przewidziane do realizacji cele na rok 2022 zostały zrealizowane w całości. Niektóre są etapowane z uwagi na skomplikowany proces realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotowych celów zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Zrealizowano 

 

Samodzielne wykonywanie domków dla owadów na terenach nie objętych zasięgiem pasiek pszczoły miodnej. Wykonanie własne domku na owady w lokalizacji ul. Raduńska 23e w Gdyni. 

Zrealizowano 

- Wykonano naprawę krawężników wraz z obsadzeniem pasa zieleni krzewami irgi błyszczącej oraz drzewami 5 szt. klonu pospolitego.

- Objęto pielęgnacją drzewo przeznaczone do wycinki (Klon pospolity) – w celu zachowania zieleni.

- Wykonano zabiegi polegające na ściągnięciu jemioły, obniżeniu korony i zmulczowaniu podłoża wraz z mikoryzą. Drzewo zdecydowanie poprawiło swoją żywotność.

Zrealizowano 

Podjęto współpracę z wykonawcą, który ma zweryfikować poprzez raport oceny oddziaływania na środowisko czy inwestycja będzie możliwa do zrealizowania.

Zrealizowano 

 

Zewidencjonowano obiekty OPEC na terenie Rumi i Wejherowa w celu możliwości odłączenia się od miejskiej kanalizacji deszczowej.

W ramach celu – wykonano na jednym z obiektów na terenie Gdyni ogród deszczowy, który zagospodarowuje deszczówkę z dachu. 

Zielone INICJATYWY


 

Wspólna inicjatywa OPEC oraz Leśniczówki Zwierzyniec zintegrowała sporą grupę mieszkańców Gdyni i okolic, którym przyświecał główny cel: odtworzenie 0,35 ha lasu w rejonie Gdyni Chwarzna, 2-letnimi sadzonkami buka (około 2800 sztuk)


Ogród deszczowy, który powstał przy jednym z budynków OPEC w Gdyni. Ogród powstał z myślą o wsparciu małej lokalnej retencji i zmniejszaniu skutków zmian klimatu. Głównym celem ogrodu deszczowego jest jednak zagospodarowanie wody zebranej z dachu obiektu w miejscu opadu i jego podczyszczenie, zamiast odprowadzenia do kanalizacji deszczowej (skąd trafiłby ostatecznie do morza). Przy okazji ogród w donicy tworzy mikroklimat i cieszy oko lokalnych mieszkańców swoją ciekawą kompozycją. Instalacja to nic innego jak dwie donice obsadzone roślinami hydrofitowymi, które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania, m.in. bobrek trójlistkowy, turzyca muksegońska Little Midge, manna mielec, turzyca Morrowa Ice Dance, krwawnica pospolita Elfen Spiele, w odpowiednio dobranym podłożu.

Hotel dla owadów został zainstalowany w czerwcu na Raduńskiej 23e w Gdyni. Wielofunkcyjny domek, określany w literaturze hotelem, czy schroniskiem dla owadów to niewielka konstrukcja, wykonana z naturalnych materiałów głównie z drewna i trzciny. Domek ma za zadanie zaprosić na stałe do naszego otoczenia pożyteczne dzikie owady, m.in. pszczoły murarki. Ze względu na to, że zapylają one kwiaty i pomagają pozbyć się szkodników warto o nie dbać i zapewnić im bezpiecznie miejsce w ogrodzie. Należy dodać, że nie posiadają żądeł, stąd są bezpieczne dla otoczenia.

Prace przy sieciach ciepłowniczych są związane z modernizacją, remontem lub nowo powstającymi odcinkami, bardzo często wiążą się z ingerencją w ich najbliższe otoczenie. Mając na względzie obowiązek poszanowania i dbałości o przyrodę, staramy się chronić wszelkie jej komponenty – zarówno te duże i jak najmniejsze:

  • staramy się wspierać różnorodność biologiczną – ptaki, pszczoły, które są bardzo ważnym elementem naszego ekosystemu. Posiadamy 3 Pasieki na obiektach OPEC - dwie w Gdyni i jedną w Wejherowie;

  • dokonujemy (gdzie trzeba) translokacji mrowisk – gatunków mrówek objętych ochroną częściową;

  • promujemy rozsiewanie roślin miododajnych w przydomowych ogródkach i na balkonach wśród pracowników, a zieleńce na niektórych obiektach OPEC są utrzymywane w formie kwietnych łąk;

  • pozyskujemy, jeśli trzeba, sadzonki rokitnika zwyczajnego w celu zapewnienia ciągłości istnienia populacji gatunku (rośliny prawnie chronionej). Po zakończonych pracach modernizacyjnych, dokonamy ponownych nasadzeń, by odtworzyć gatunek na jego naturalnym stanowisku; 

  • jeśli zachodzi konieczność wycinki zieleni - na każdym etapie prac – od koncepcji projektu do jego realizacji - szczegółowo rozważamy wszelkie za i przeciw. I tak, stosujemy techniczne rozwiązania polegające na ominięciu cennych egzemplarzy drzew, stosując metody przewiertu sterowanego czy przecisku. Jeżeli nie ma możliwości bezkolizyjnego przejścia z naszymi sieciami w bliskości drzew i zachodzi obawa ich uszkodzenia- zawsze w pierwszej kolejności staramy się odtwarzać zieleń w miejscu wycinki;  

  • przed każdą wycinką sprawdzamy czy danego drzewa nie zasiedlają gatunki chronione (od porostów, poprzez ksylofagiczne owady, po ptaki, będące najczęstszymi mieszkańcami zieleni), w takim przypadku gdy drzewa wymagają usunięcia w pierwszej kolejności staramy się je przesadzić.

Po co? Aby żadne nie ucierpiało w wyniku naszych prac oraz, by równowaga i różnorodność
w przyrodzie zostały zachowane.

 

 

projekty środowiskowe


 

Intensywny rozwój miasta wpływa coraz bardziej na środowisko niezurbanizowane. Miasta i mieszkańcy stają przed rosnącą skalą wyzwań, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, występowanie miejskiej wyspy ciepła, nadmiar lub niedobór wody, utrata naturalnych siedlisk czy rozwarstwienie społeczne. 


Wprowadzenie elementów błękitno – zielonej infrastruktury: zielonych dachów i fasad, systemów zrównoważonej gospodarki wodą deszczową, miasta mogą przyczyniać się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągając jednocześnie liczne korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 
[Źródło: Błękitno – zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach. Katalog techniczny. Ecologic Institute i Fundacja Sendzimira 2019]


OPEC ma w planach wykorzystanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury na swoich obiektach. Na terenie siedziby mają powstać ogrody deszczowe w donicy, których zadaniem będzie gromadzenie, podczyszczanie i odprowadzanie wody deszczowej z dachu. Wiaty śmietnikowe w siedzibie zostały zasłonięte zielonymi ścianami – powstały pergole obrośnięte pnączami. Takie rozwiązanie ma zatrzymać wodę deszczową i zapewnić dodatkową zieloną przestrzeń dla przyrody i walory estetyczne. 


Współczesny świat potrzebuje coraz większych ilości energii. Duże tempo rozwoju gospodarczego oraz postęp w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii powodują, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest coraz większe. Konwencjonalne źródła energii znacznie wpływają na zanieczyszczenie środowiska, przyczyniają się do zmian klimatycznych oraz znajdują się w ograniczonych zasobach. Dlatego zwiększenie ilości energii z odnawialnych źródeł jest dziś koniecznością. 


W związku z tym Przedsiębiorstwo szuka kolejnych możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych – wykorzystując swoje obiekty – do produkcji energii elektrycznej ze słońca na potrzeby własne. Obecnie posiadamy 7 obiektów, na których zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. 

Korzystając z możliwości własnej produkcji energii elektrycznej, Przedsiębiorstwo zakupiło samochód elektryczny. W planach jest również budowa na terenie siedziby OPEC stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

W celu zminimalizowania zużycia surowców naturalnych, a zarazem ograniczenia produkcji odpadów, OPEC wprowadził elektroniczne faktury.


Powstała inicjatywa #KRANUJESZ – w ramach różnych konkursów i artykułów zachęcamy wszystkich pracowników do picia wody z kranu. Pozwala nam to zminimalizować koszty zakupu i tym samym zmniejszyć zużycie butelek plastikowych oraz uświadomić, że nie wszystko dobre - co nam reklamują producenci.  

Raport środowiskowy 2022

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2015. Konsekwentnie staramy się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska, wynikających z naszych aspektów środowiskowych, stale oceniać nasze oddziaływanie na środowisko, spełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz doskonalić.

 

Realizowane na terenie działalności OPEC prace modernizacyjne, poprawiają stan sieci ciepłowniczych i zwiększają efektywność dystrybucji. Podłączając do miejskiej sieci ciepłowniczej lokalne kotłownie węglowe i gazowe – zmniejszamy efekt „niskiej nienadzorowanej emisji”. Dbamy o lokalny klimat.

 

W 2022 roku Spółka na bieżąco realizowała wszystkie zobowiązania wynikające z posiadanych pozwoleń środowiskowych. Obszar środowiskowy uregulowany jest w następujących pozwoleniach:

  • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla Ciepłowni Nanice w Wejherowie;
  • Decyzja w sprawie zezwolenia na emisje CO2 z Ciepłowni Nanice w Wejherowie wraz z Planem monitorowania emisji;
  • Decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu OPEC Sp. z o.o.w Gdyni;
  • Nr rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO:000024491.

Posiadane decyzje są na bieżąco aktualizowane.

Emisje do powietrza

W 2022 roku Przedsiębiorstwo spełniło wymagania określone w pozwoleniach w zakresie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Tab. 1 Charakterystyka źródeł w OPEC Sp. z o.o. w Gdyni

Miasto

Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW]

Ilość kotłowni [szt]

Gdynia

21,247

37

Sopot

0,345

1

Rumia

0,306

2

Reda

0,319

1

Mechelinki

0,549

1

Wejherowo Ciepłownia

48,030

1

Wejherowo Kogeneracja

6,030

1

 

Na przestrzeni 30 lat, emisja zanieczyszczeń gazowych ze źródeł OPEC zdecydowanie zmalała. Poniższy wykres przedstawia te tendencję.

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla


Ciepłownia węglowa Nanice w Wejherowie - jako instalacja spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 20MW, została wpisana do systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych (EU ETS). Każdego roku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do rozliczenia rzeczywistej emisji dwutlenku węgla (CO2) w równej liczbie uprawnieniami do emisji (jednostki EUA). Średnio można przyjąć, że spalenie 1 tony miału węgla kamiennego powoduje emisję 2 ton CO2. Niestety, mimo fachowej kadry pracowników i możliwej optymalizacji pracy kotłów, nie mamy możliwości redukcji emisji CO2 – gdyż jego ilość, wynika ze stechiometrii reakcji spalania węgla. Instalacja Ciepłownia Nanice w Wejherowie w 2021 roku wyemitowała 34 878 ton CO2, co zostało zgodnie z prawem zweryfikowane i zbilansowane jednostkami EUA. 

Gospodarowanie odpadami 

 

Gospodarka odpadowa jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wprowadzoną procedurą Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dodatkowo Przedsiębiorstwo od lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów w każdym obiekcie. Powstałe odpady segregujemy na frakcje: plastik, makulatura, szkło i bioodpady. Staramy się ograniczać zużycie plastiku. W ślad za tym zrezygnowaliśmy z wykorzystywania jednorazowych plastikowych naczyń, zastępując je materiałami biodegradowalnymi.  
20 czerwca 2018r. OPEC został zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – BDO – otrzymując nr rejestrowy 000024491. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

 

OPEC Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę wodno-ściekową zgodnie z umowami z przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi działającymi na terenie działalności Firmy – na pobór wody na cale bytowe i przemysłowe oraz odprowadzanie ścieków. 

Jakość ścieków komunalnych wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej badana jest dwa razy w roku. Zakres analiz, warunki poboru próbek ścieków oraz punkty kontrolno-pomiarowe wyszczególnione są w umowach z przedsiębiorstwami. Analiza jakościowa ścieków wykonywana jest w oparciu o parametry: odczyn pH, ChZT, chlorki, azot ogólny, zawiesina ogólna i odbywa się zgodnie z metodykami referencyjnymi.