Żużel paleniskowy

OPEC Sp. z o.o w Gdyni oferuje do sprzedaży mieszanki popiołowo-żużlowe
(kod odpadu: 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych)
w cenie 1 zł/tona.


W katalogu odpadów  mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych w postaci odpadów z procesów termicznych, w tym odpadów z elektrociepłowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, zakwalifikowany jest jako odpad i podlega przepisom związanym z odpadami. Wytwarzanie i obrót tym asortymentem podlega ścisłej ewidencji zgodnie z Bazą danych o odpadach (BDO).

Zgodnie z prawem, zakupioną mieszankę popiołowo-żużlową, można wykorzystywać wyłącznie do utwardzania dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie, do budowy fundamentów, z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego.
Wydawanie mieszanki popiołowo-żużlowej następuje po jego zważeniu na podstawie Karty przekazania odpadu i po złożeniu wniosku o sprzedaż mieszanki popiołowo-żużlowej przez kupującego. Oba dokumenty są dostępne w Ciepłowni i nie ma potrzeby ich wcześniejszego drukowania przez kupującego.
Kupujący odpowiada za załadunek oraz transport żużla.


Załącznik:
Wniosek o sprzedaż żużla paleniskowego osobom fizycznym

Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadem o kodzie 10 01 80 (odzysk/zbieranie/ unieszkodliwianie/transport) potwierdzone wpisem w Bazie danych o odpadach.
Kupujący odpowiada za załadunek oraz transport mieszanki popiołowo-żużlowej
Wydawanie mieszanki popiołowo-żużlowej następuje tylko po wcześniejszym zważeniu  oraz po podpisaniu przez Kupującego Karty przekazania odpadu dostępnej w Ciepłowni.


Kontakt w sprawie z pracownikami Ciepłowni Nanice w Wejherowie ul. Staromłyńska 41:
58 67-79-797
58 67-79-771


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r.w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku