Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

Budowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla Kacze Buki w Gdyni

Projekt polega na rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej przez budowę odcinka preizolowanej wysokoparametrowej sieci celem uciepłownienia osiedla Kacze Buki.

W ramach Projektu zaplanowano:

  • budowę sieci z przyłączami o długości 5,024 km o średnicach 100-350 mm,
  • budowę 7 węzłów ciepłowniczych.

Zasadniczym celem Projektu jest umożliwienie zasilenia nowych obiektów (w tym głównie mieszkaniowych) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Przyłączenie szeregu nowych odbiorców oraz zasilenie obszarów rozwojowych umożliwi wykorzystanie ciepła skogenerowanego do zasilania tej części miasta Gdyni, co pozwoli również na efektywniejszy nadzór nad emisją zanieczyszczeń do środowiska.

Wartość projektu: 13.202.820,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6.249.104,00 PLN


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez: