Dnia 23 października 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu OPEC Sp. z o.o. prezes OPEC Janusz Różalski podpisał 5 umów o dofinansowanie następujących projektów:

  1.  01.06.02-00-0004/16 pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack”
  2.  01.06.02-00-0026/16 pn. „Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia–Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda) celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogeneracją”
  3.  01.06.02-00-0029/16 pn. „Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni”
  4.  01.05.00-00-0011/16 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni”
  5.  01.05.00-00-0035/16 pn. „Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych
    i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo”

Wszystkie projekty realizowane są w ramach I osi priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Projekty są komplementarne ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 29 859 203,57 zł.

Drukuj