OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacja o procentowym udziale ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w 2015 roku.
Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2015 wyniósł 0 %.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni przywiązuje szczególną wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska, gdyż zakłady eksploatacji zlokalizowane są w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zaopatruje w energię cieplną pięć miast: Gdynię, Sopot, Wejherowo, Rumię i Redę. Nasze działania mają, zatem wpływ na jakość powietrza i otoczenia w najbliższym rejonie. Poprzez wdrażanie działań proekologicznych – zmniejszamy wpływ na środowisko naturalne.

Do naszych działań proekologicznych należy wymienić:

– Termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumii – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii;

– Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice w Wejherowie;

– Udział w Programie „KAWKA” – ogólnopolski program dofinansowania na likwidację uciążliwych pieców i lokalnych kotłowni węglowych.

Emisje zanieczyszczeń do powietrza:

W okresie 24 lat wiele dokonaliśmy w kwestii redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Poniższy wykres przedstawia skuteczną redukcję ilości emisji na przełomie lat do uzyskania w miarę stałego poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

r1

Rys.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w latach 1992-2015 w OPEC Gdynia w przeliczeniu na warunki normatywnego systemu grzewczego (Std=4000)

OPEC zaopatruje w energię cieplną 5 miast: Sopot, Gdynię, Rumię, Redę oraz Wejherowo, co przedstawia Rys. 2. Przedsiębiorstwo eksploatuje 56 zakładów z kotłowniami gazowymi, 1 zakład z kotłownią węglową oraz 1 instalację kogeneracyjną.

r2

Rys. 2. Emisja zanieczyszczeń powietrza z eksploatacji zakładów zaopatrujących nw. miasta w energię cieplną w 2015 r.

Z Rys. 2 i 3 widać, że kotłownia węglowa o największej mocy nominalnej 45,0 MW znajdująca się w Wejherowie emituje więcej zanieczyszczeń do atmosfery, w porównaniu do wszystkich kotłowni gazowych o mniejszej mocy nominalnej, których moc w sumie wynosi ok. 38,0 MW. Wytworzenie 1 GJ energii w kotłowniach gazowych w porównaniu z kotłownią węglową powoduje emisje dwutlenku węgla o ok. 58% mniejszą.

r3

Rys. 3. Porównanie emisyjności 1GJ wytworzonej energii cieplnej w kotłowni węglowej i kotłowniach gazowych OPEC w 2015 r.

Gospodarka odpadami:

            Problem z zagospodarowaniem odpadów stał się poważnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Rozwój gospodarczy wpłynął na wzrost produkcji odpadów. Przepisy krajowe jak zarówno Unii Europejskiej nakładają obowiązki porządkowania gospodarki odpadami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z powyższymi przepisami i zasadami zrównoważonego rozwoju Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na terenie całego zakładu prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

W 2015 roku wytworzyliśmy ok. 1500 Mg odpadów związanych z technologią procesu produkcji cieplnej oraz w związku z modernizacjami sieci i remontami. Wszystkie te odpady zostały zebrane w sposób selektywny. Z tego ok. 39 Mg poddano recyklingowi. Do tej grupy odpadów należą: zużyte baterie, tonery, elektrośmieci, złom.

r4

Rys. 4. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych i segregowanych w OPEC Sp. z o.o. w 2015 r.

Odnosząc się do odpadów komunalnych, ilość wytworzonych w całym Przedsiębiorstwie wynosi ok. 500 m3 w roku 2015. Z czego ok. 15 % odpadów poddawane jest recyklingowi. Co zostało przedstawione na Rys. 4.

Ilości odpadów segregowanych i komunalnych na 1 pracownika OPEC Sp. z o.o. w ciągu roku 2015 przedstawia się następująco:

r5