OCHRONA ŚRODOWISKA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2004. W myśl ww. polityki stara się wpłynąć na poprawę stanu środowiska, poprzez realizowanie na terenie działalności OPEC prac modernizacyjnych, poprawiających stan sieci ciepłowniczych, zwiększających efektywność dystrybucji oraz podłączając coraz to większą ilość lokalnych kotłowni węglowych i gazowych – zmniejszając tym samym efekt „niskich emisji”.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni przywiązuje szczególną wagę do zagadnień związanych z ochroną środowiska, gdyż zakłady eksploatacji zlokalizowane są w sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zaopatruje w energię cieplną pięć miast: Gdynię, Sopot, Wejherowo, Rumię i Redę. Działania prowadzonej eksploatacji naszej firmy wpływają na jakość powietrza i otoczenia w rejonie. Poprzez wdrażanie działań proekologicznych, zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Działania proekologiczne OPEC Gdynia to:

 • Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumii – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko, działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii;
 • Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice w Wejherowie;
 • likwidacja uciążliwych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w ramach Programu „KAWKA”

Obecnie uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację kolejnych zadań:

 • Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni – w ramach Programu POIŚ, działanie 1.5.
 • Rozbudowę sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack – w ramach Programu POIŚ, działanie 1.6.2
 • Rozbudowę sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni – w ramach Programu POIŚ, działanie 1.6.2
 • Rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia- Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem w wysokosprawną kogeneracją – w ramach Programu POIŚ, działanie 1.6.2
 • Termomodernizację sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa – w ramach programu POIŚ, działanie 1.5.
 • Termomodernizację ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo – w ramach programu POIŚ, działanie 1.5.

 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Aspekty środowiskowe są elementem działalności Przedsiębiorstwa, które wpływają lub mogą oddziaływać na środowisko. Identyfikacja aspektów środowiskowych obejmuje obszary objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania.  W procesie identyfikacji uwzględniono następujące zagadnienia:

 • emisje zanieczyszczeń do atmosfery,
 • odprowadzanie ścieków,
 • gospodarkę odpadową,
 • zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych,
 • zużycie zasobów naturalnych ,
 • hałas, wibracja, zapachy,
 • wymagania prawne i inne.

Aspekt uznaje się za znaczący, gdy otrzyma 3 pkt, wg poniższych warunków:

 • wymagania prawne (0 – brak uregulowania lub wymaganie jest spełnione; 1 – jest regulacja i jest ryzyko przekroczenia lub należy uiścić opłatę środowiskową; 2 – regulacja jest przekroczona)
 • strony zainteresowane (0 – brak zainteresowania; 1 – jest zainteresowanie, ale nie ma skarg; 2 – są skargi)
 • wpływ na środowisko (0 – nieszkodliwe; 1 – nie ma zagrożenia, ale gdy jest przekroczenie może być niebezpieczny; 2 – niebezpieczny).

Najbardziej znaczące aspekty środowiskowe w OPEC to aspekty bezpośrednie:

 • emisje zanieczyszczeń CO2, CO, NOx, SO2, pyłu
 • emisje zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych
 • emisje zanieczyszczeń z procesów malowania
 • emisje zanieczyszczeń z procesów spawania
 • emisje związków zubożających warstwę ozonową
 • wytwarzanie odpadów paleniskowych
 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Aspekty pośrednie to między innymi:

 • emisja zanieczyszczeń powietrza – z usług wykonywanych przez podwykonawców
 • odpady pozostawiane w lokalizacji sieci ciepłowniczych – wizerunek.

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA:

W okresie 25 lat dokonaliśmy znaczącej redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

 

Rys.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w latach 1992-2017 w OPEC Gdynia w przeliczeniu na warunki normatywnego systemu grzewczego (Std=4000)

 

Z powyższego wykresu wynika, że Przedsiębiorstwo skutecznie zredukowało ilość emisji zanieczyszczeń powietrza na przełomie lat i dalej stara się aby powyższa emisja była jak najmniejsza.

OPEC zaopatruje w energię cieplną 5 miast: Sopot, Gdynię, Rumię, Redę oraz Wejherowo. Przedsiębiorstwo eksploatuje 44 zakłady z kotłowniami gazowymi, 1 zakład z kotłownią węglową oraz 1 instalację kogeneracyjną.

 

Rys.2. Mapa przedstawiająca sieć ciepłowniczą Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Miasto Moc cieplna zainstalowanych źródeł [MW] Ilość kotłowni Emisja CO2 kg/ 1GJ Emisja pyłu g/ 1 GJ Emisja NOx kg/ 1 GJ
Gdynia 15,175 28 62,918 0,481 0,041
Sopot 7,684 13 63,126 0,483 0,042
Rumia 0,306 2 60,105 0,460 0,039
Reda 0,320 1 64,354 0,493 0,042
Wejherowo – ciepłownia 44 1 118,665 23,607 0,230
Wejherowo – kogeneracja 6,030 1 104,541 0 0,560

Tab. 1.  Emisje zanieczyszczeń powietrza w roku 2017 przez kotłownie OPEC w poszczególnych miastach.

 

Gospodarka odpadami:

Zgodnie z przepisami i zasadami zrównoważonego rozwoju Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na terenie całego obszaru działalności prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

W 2017 roku wytworzyliśmy ok. 2300 Mg odpadów związanych z technologią procesu produkcji i dystrybucji ciepła oraz w związku z modernizacjami i remontami sieci ciepłowniczych. Wszystkie odpady zostały zebrane w sposób selektywny. Z tego ok. 50 Mg poddano recyklingowi. Do tej grupy odpadów należą: zużyte baterie, tonery, elektrośmieci, złom.

Gospodarka wodno – ściekowa:

Przedsiębiorstwo posiada uregulowany prawem status wprowadzania ścieków przemysłowych i bytowych do urządzeń kanalizacyjnych oraz poboru wody zimnej. Ścieki przemysłowe są monitorowane w zakresie jakości 2 razy do roku oraz przed wprowadzeniem do kanalizacji są podczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych. Przeprowadzone okresowe badania odprowadzanych ścieków w 2017 roku, wykazały, że gospodarka ściekowa przedsiębiorstwa nie oddziałuje negatywnie na środowisko.