2017-2018 – Podpisanie 8 umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie na realizację 8 projektów, w ramach I osi priorytetowej – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 50 mln zł.

29.05.2017 – Otrzymanie Godła „Teraz Polska”

19.05.2016 – Jubileusz 55-lecia OPEC w Teatrze Miejskim w Gdyni.

27.11.2015 – Konferencja prasowa podsumowująca projekt pn. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia”.

20.06.2014 – Jubileusz 40-lecia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wejherowie.

09.05.2014 – Nadanie Sztandaru OPEC podczas uroczystości na ORP „Błyskawica” w Gdyni.

26.06.2014 – Konferencja prasowa w siedzibie KZG „Dolina Redy i Chylonki” dotycząca projektu pn. „Termomodernizacji sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia.”

06.06.2013 – Uroczyste otwarcie elektrociepłowni gazowej w Wejherowie, połączone z konferencją pn. „Kogeneracja – ciepło przyjazne dla środowiska”.

23.04.2013 – Nadanie imienia Jerzego Kossa nowo wybudowanej elektrociepłowni gazowej w Wejherowie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej wieloletniego kierownika wejherowskiej ciepłowni w Nanicach.

29.10.2012 – Janusz Różalski nowym Prezesem OPEC – Dyrektorem Spółki. Wybór nowego Prezesa podczas uroczystej Rady Nadzorczej w Urzędzie Miasta Gdyni.

03.10.2012 – Konferencja prasowa w siedzibie OPEC dotycząca projektu pn.”Termomodernizacji sieci ciepłowniczej na terenie miast Gdynia i Rumia.”

21.03.2012 – Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni w Wejherowie.

22.08.2011 – Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu termomodernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Gdyni i Rumi.

19.05.2011 – Uroczystość Jubileuszu 50-lecia działalności OPEC. Gala Jubileuszowa w Teatrze Muzycznym w Gdyni pt. „50 lat Pasji”.

06.05.2011 – Podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę elektrociepłowni w Wejherowie.

18.04.2011 – Uroczystość w Teatrze Miejskim w Gdyni pt. „Historię tworzą ludzie”Spotkanie dotyczące Jubileuszu 50-lecia OPEC poświęcone byłym i obecnym pracownikom przedsiębiorstwa.

25.03.2010 – OPEC uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii na realizacje projektu pn. „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa.”

21.01.2008 –  Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył Prezesowi Aleksandrowi Wellengerowi prestiżowe wyróżnienie dla OPEC – Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. OPEC został wyróżniony przede wszystkim za stosowanie formy stałego zatrudnienia (prawie 100%), przestrzeganie prawa i standardów pracy, umożliwienie pracownikom możliwości zrzeszania się w związki zawodowe.

02.10.2007 – Konferencja „Ciepło sieciowe szansą na czyste powietrze” – konferencja prasowa zorganizowana przez OPEC poświęcona tematowi ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców Pomorza.

02.11.2006 – Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy OPEC Gdynia a Danfoss A/S District, Dania.

20.09.2005 – OPEC został uhonorowany przez Izbę Gospodarczą „Ciepłownictwo Polskie” nagrodą LAUR CIEPŁOWNICTWA w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, zajmując drugie miejsce, ex aequo ze SPEC Warszawa

26.11.2004 – W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku zostały wręczone Pomorskie Nagrody Jakości, w kategorii dużych przedsiębiorstw nagrodę zdobył OPEC Gdynia.

17.11.2004 – Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2004 w Poznaniu wręczono Prezesowi OPEC, Panu Aleksandrowi Wellengerowi, kolejną w tym roku nagrodę – Panteon Polskiej Ekologii.

14.09.2004 – Prezes Zarządu p. Aleksander Wellenger otrzymał LAUR HONOROWY Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 2004, za szczególne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju ciepłownictwa w kraju i poza jego granicami, a nasza Firma została nominowana do nagrody LAUR dla WIODĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  CIEPŁOWNICZEGO IGCP 2004.

06-07.05.2004 – Konferencja „Ciepłownictwo Polskie, Gazownictwo i  Klimatyzacja  u progu wejścia do Unii Europejskiej”; prezentacja aktualnego stanu ciepłownictwa w Polsce i jego przygotowania do działalności w ramach Zjednoczonej Europy.

09.02.2004 – przyznanie OPEC Certyfikatu za zgodność Systemów Zarządzania z normami:

  • ISO 9001:2000 – Zarządzanie Jakością,
  • ISO 14001:1996 – Zarządzanie Środowiskowe,
  • PN-N 18001:1999 – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem.

27.11.2002 – przystąpienie OPEC do projektu finansowanego przez Komisję Europejską i Komitet Badań Naukowych mającego na celu opracowanie i wdrożenie koncepcji benchmarkingu w pilotowej grupie polskich i duńskich przedsiębiorstw ciepłowniczych i współpraca w tym zakresie z Krajową Radą Poszanowania Energii w Warszawie .

26.09.2001 –  wpisanie Spółki OPEC do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000047173.

7-8.06 2001 – 30 kongres Euroheat &Power „unichal” po raz pierwszy w Polsce, w Gdyni – mieście kończącego kadencję Prezydenta Stowarzyszenia Aleksandra Wellengera, OPEC współorganizatorem.

16.12.1999 – podpisanie kontraktu pomiędzy Wspólnotą Europejską, Scheffield Heat and Power Ltd., Hamburgische Electricitats-Werke AG i OPEC dotyczącego projektu wydajności energetycznej: „Zarządzania nierównomiernym obciążeniem systemu ciepłowniczego przez zastosowanie narzędzi oszacowania energii” (projekt MILDHEAT).

20.10.1999 – uroczysta misja Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) kończąca i podsumowująca realizację programu modernizacji systemu ciepłowniczego OPEC Gdynia.

15.06.1999 – 29 – Kongres Euroheat&Power „unichal” w Scheffield; Prezydentem Stowarzyszenia został wybrany Prezes Zarządu -Dyrektor Spółki OPEC Gdynia – Aleksander Wellenger.

22.10.1998 – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił Spółce OPEC koncesji na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem.

18.11.1997 – 27.10.2000 – Modernizacja systemu ciepłowniczego w Wejherowie we współpracy z Zarządem Miasta Wejherowo, Wejherowską Spółdzielnią  Mieszkaniową i Klubem Sportowym GRYF w ramach umowy   zawartej z Fundacją EkoFundusz-u.

Przełom VIII-IX 1993-1997 – Międzynarodowe seminaria i wystawy „Nowoczesność w polskim ciepłownictwie”, współorganizowane przez OPEC.

24.03.1993 – OPEC Gdynia został aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Ciepła „UNICHAL” w Zurichu, obecnie Euroheat & Power z siedzibą w Brukseli.

14.01.1992 – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, realizujący zadania własne gmin Gdyni, Sopotu, Rumi i Wejherowa w zakresie dostawy ciepła, przekształcił przedsiębiorstwo komunalne OPEC w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

16.09.1991 – OPEC Gdynia zawarł z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Waszyngtonie umowę kredytową – (Przedsięwzięcie Restrukturyzacji i Oszczędności w Ciepłownictwie – Gdynia), której gwarantem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej został Minister Finansów. Bank Światowy udzielił kredytu w wysokości 25 mln. dol. USA.

27.05.1990 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni, będące do tej daty przedsiębiorstwem państwowym, stało się z mocy prawa przedsiębiorstwem komunalnym. Terenem działania OPEC były gminy: Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo i miasta: Reda, Puck, Władysławowo i Hel.

24-26.04.1986 – Międzynarodowa Konferencja „Energetyka Jądrowa” zorganizowana przez OPEC Gdynia.

1988 – przyjęcie do eksploatacji magistrali ciepłowniczych w Rumi-Janowie i magistrali do osiedla Dąbrowa oraz Babich Dołów w Gdyni.

1982 – 1985 – zasilenie nowych dzielnic Karwiny i Janowo oraz podłączenie kolejnych – Redłowo i Pogórze.

1976 – Siedzibą firmy zostaje kompleks budynków przy ul. Opata Hackiego 14 w Gdyni Grabówku.

20.06.1974 – zarządzeniem Wojewody Gdańskiego przekształcono MPGC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia obejmujące swym zasięgiem działania m. Gdynię, powiaty lęborski, pucki i wejherowski.

09.01.1963 – oddano pierwsze ciepło do Śródmieścia Gdyni z ECII. Gdynia jako trzecie miasto w Polsce, po Warszawie i Krakowie, otrzymała ciepło ze skojarzonego źródła.

01.07.1961 – rozpoczęcie działalności przez MPGC – przejęcie do eksploatacji 95 kotłowni.

01.04.1961 – powołanie przez Prezydium Rady Narodowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Cieplnej w Gdyni.