Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni,przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTORA NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Obowiązki:

  • nadzór nad realizacją inwestycji od strony rzeczowej i finansowej oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania prac przez jednostki organizacyjne OPEC i wykonawców zewnętrznych
  • sprawdzanie i potwierdzanie obmiarów wykonywanych prac od strony rzeczowej
  • sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości sporządzanych kosztorysów powykonawczych za wykonane roboty oraz protokołów konieczności
  • opiniowanie i uzgadnianie projektów oraz współpraca z jednostką organizacyjną OPEC wydającą warunki techniczne i pracownią projektową OPEC

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
  • co najmniej 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office  oraz programów inżynieryjnych – AutoCad, NORMA PRO
  • umiejętność współpracy z ludźmi o różnych typach osobowości oraz pracy koncepcyjnej, zespołowej, analitycznej i samodzielnego rozwiązywania problemów

Oferty

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o złożenie listu motywacyjnego, CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, telefon kontaktowy w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego 14, w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń, pokój nr 2  na parterze, do dnia 30.04.2017 r.

W CV należy podać telefon kontaktowy oraz dołączyć klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania.