Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni,
przy ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia
ogłasza nabór na stanowisko
INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obowiązki:

  • bieżące koordynowanie pracy inspektorów nadzoru innych branż oraz gromadzenie wszystkich dokumentów dotyczących prowadzonej budowy niezbędnych do dokonania odbioru robót
  • nadzór nad realizacją inwestycji od strony rzeczowej i finansowej oraz bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót
  • nadzorowanie prawidłowości wykonania prac przez jednostki organizacyjne OPEC i wykonawców zewnętrznych
  • sprawdzanie i potwierdzanie obmiarów wykonywanych prac od strony rzeczowej, sprawdzanie i potwierdzanie prawidłowości sporządzanych kosztorysów powykonawczych za wykonane roboty oraz protokołów konieczności
  • opiniowanie i uzgadnianie projektów oraz współpraca z jednostką organizacyjną OPEC wydającą warunki techniczne i pracownią projektową OPEC

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcjo-budowlanej
  • co najmniej 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie oraz znajomość konstrukcji kanałowych i napowietrznych systemów ciepłowniczych
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office oraz programów inżynieryjnych – AutoCad, NORMA PRO
  • umiejętność współpracy z ludźmi o różnych typach osobowości oraz pracy koncepcyjnej, zespołowej, analitycznej i samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferty

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wyżej wymienione wymagania prosimy o złożenie listu motywacyjnego, CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, telefon kontaktowy w siedzibie OPEC Sp. z o.o. w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego 14, w Dziale Personalnym i Wynagrodzeń, pokój nr 2 na parterze, do dnia 30.04.2017 r.

W CV należy podać telefon kontaktowy oraz dołączyć klauzulę zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi wymagania.