Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa URE OGD.4210.8.10.2017.164.XVIII.DJ z dnia 30 czerwca 2017 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła, która została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 1 sierpnia 2017 r. i której okres obowiązywania został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania, tj. do 31 lipca 2018 r.

W rozliczeniach z Odbiorcami oprócz taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. stosuje się także ceny i stawki opłat określone w taryfie wytwórcy ciepła za moc zamówioną i ciepło pobrane. Decyzją Prezesa URE OGD.4210.27.9.2017.1262.XVI.RSt z dnia 14 listopada 2017 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. oddział Wybrzeże w Gdańsku na okres od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2018 roku.  Zgodnie w niniejszą Decyzją ceny ciepła pozostają na niezmienionym poziomie.

Poprzednie taryfy:

 

STAWKI OPŁAT ZA DODATKOWE USŁUGI EKSPLOATACYJNE

L.p. Rodzaj usługi Stawka opłaty zł/usługę
1 2 3 4
1. Ponad umowne, ponowne wznowienie lub odcięcie dostawy ciepła na zlecenie odbiorcy (za każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakańczaniu ogrzewania budynku (nie dotyczy pierwszego uruchomienia i pierwszego wyłączenia budynku). netto 150
brutto 184,50
2. Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach
( nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego).
netto 150
brutto 184,50
3. Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego). netto 300
brutto 369
4. Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego na żądanie odbiorcy * netto 150
brutto 184,50
5. Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego zgłoszone przez Odbiorcę. netto 100
brutto 123
6. Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego nie zgłoszone przez Odbiorcę ** netto 300
brutto 369
7. Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy. netto 300
brutto 369
8. Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, na skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z instalacji wewnętrznej. netto 900
brutto 1 107
9. Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Dostawcy. netto 300
brutto 369
10. Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie. netto 100
brutto 123

* Stawka opłaty ma zastosowanie, gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia przez służby OPEC nie zostanie stwierdzony błąd wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wartość byłaby większa od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani nie zostaną stwierdzone inne wady, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie tego układu.

** Stwierdzenie przez pracownika OPEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru energii.