Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.39.2019.164.XX.PWi z dnia 05.12.2019r. została zatwierdzona zmiana XX taryfy dla ciepła, która została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 1 stycznia 2020r. i która będzie obowiązywała do 31 lipca 2020r.

W rozliczeniach z odbiorcami oprócz taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. stosuje się także ceny i stawki opłat określone w taryfie wytwórcy ciepła za moc zamówioną i ciepło pobrane. Decyzją Prezesa URE DRE.WRC.4210.27.15.2018.1262.XIII.RWY z dnia 19 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. oddział Wybrzeże w Gdańsku na okres od 16 maja 2019 roku.

W poniższym wykazie cen i stawek opłat netto stosowanych przez OPEC Gdynia Sp. z o.o. dla miejskiej sieci ciepłowniczej w miastach: Gdynia, Rumia, Gmina Kosakowo wyszczególniono ceny obowiązujące na podstawie taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. i przesyłanego przez OPEC Sp. z o.o.

Poprzednie taryfy: