Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi z dnia 16 lipca 2020 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła (decyzja i treść taryfy w załączeniu), która  zostanie wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami od dnia 1 sierpnia 2020 r. i która ma obowiązywać przez okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

W poniższym wykazie cen i stawek opłat netto stosowanych przez OPEC Gdynia Sp. z o.o. dla miejskiej sieci ciepłowniczej w miasach: Gdynia, Rumia, Gmina Kosakowo wyszczególniono ceny obowiązujące na podstawie taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. i przesyłanego przez OPEC Sp. z o.o.:

Poprzednie taryfy: