biomasa – wszelka substancja organiczna lub zwierzęca oraz jej pochodne, służąca do pozyskania energii

biomasa – masa materii zawarta w organizmach; biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym – metr sześcienny)

ciepło – energia uzyskana z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego, gazowego lub ze źródeł niekonwencjonalnych np. wiatru, słońca

ciepło – oznacza zarówno jeden ze sposobów przekazywania energii między układami, które są we wzajemnym kontakcie, jak i temperaturę pośrednią pomiędzy zimnem a gorącem

ciepłomierz – układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej obiektu i rozliczeń z odbiorcą ciepła

ciepłownia – zespół urządzeń do wytwarzania ciepła na potrzeby systemu ciepłowniczego

czynnik grzejny (nośnik ciepła) – czynnik fizyczny służący do przekazywania energii w formie ciepła, od źródła ciepła do użytkowników; najczęściej nośnikiem ciepła jest woda lub para wodna

elektrociepłownia – zespół urządzeń, w którym wytwarzane są, w układzie skojarzonym, energia elektryczna i ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego

gazomierz – licznik mierzący objętość przepływającego gazu

kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem

kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem, wywiązującym się w procesie spalania paliwa

komin – konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzenia spalin

kotłownia – zespół urządzeń, w których przy spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w wyodrębnionym pomieszczeniu. W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę na żądanym poziomie

komora ciepłownicza – budowla przeznaczona do zainstalowania elementów sieci ciepłowniczej; studzienki ciepłownicze zalicza się do komór ciepłowniczych

stacja podnoszenia ciśnienia – zespół urządzeń pompowych służący do utrzymywania i podnoszenia ciśnienie w sieci ciepłowniczej poza źródłem ciepła lub przepompownia sieciowa

przyłącze cieplne – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego

rura preizolowana – rura fabrycznie wyposażona w warstwy izolacji cieplnej, składa się z:

  • wewnętrznej rury przewodowej wykonanej ze stali
  • warstwy izolacyjnej wykonanych z półelastycznej pianki poliuretanowej
  • rury osłonowej wykonanej najczęściej z twardego polietylenu

systemu alarmowego – przewody alarmowe wtopione wzdłuż rury w piankę poliuretanową

sieć ciepłownicza – zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem nośnika ciepła

sieć cieplna – sieć przewodów oraz urządzeń pomocniczych służących do przesyłania ciepła ze źródła ciepła do węzłów ciepłowniczych

system ciepłowniczy – zespół urządzeń, których zadaniem jest wytwarzanie, przesyłanie i przekazywanie ciepła do węzłów ciepłowniczych za pośrednictwem nośnika ciepła; system ciepłowniczy tworzą : źródła ciepła, sieć ciepłownicza oraz węzły ciepłownicze

stacja redukcyjna gazu – zespół urządzeń do obniżania i utrzymywania ciśnienia paliwa gazowego na określonym poziomie

taryfa dla ciepła – zbiór cen i stawek opłat za wytworzenie i przesył energii cieplnej dostarczanej do odbiorców

węzeł cieplny – zespół połączonych ze sobą urządzeń technologicznych służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do odbiorcy ciepła

wymiennik ciepła – urządzenie, w którym następuje wymiana ciepła między dwoma czynnikami

telemetria – system zdalnego monitoringu umożliwiający nadzór i optymalizację pracy rozproszonych terytorialnie obiektów ciepłowniczych z centralnej dyspozytorni

zintegrowany system zarządzania – udokumentowany i spójny system zarządzania, spełniający wymagania co najmniej dwóch norm; jego wdrożenie umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

źródła ciepła niekonwencjonalne – źródła ciepła, w których nośnik ciepła podgrzewany jest za pomocą energii odnawialnej lub ciepła odpadowego, jak np. promieniowania słonecznego, wód termalnych lub gruntowych, ścieków itp. oraz za pomocą reaktora jądrowego