BUDOWY SIECI PREIZOLOWANYCH

1.PODŁOŻE:

1.1.Etap I – piasek o grubości warstwy ok. 10 cm – podsypka

1.2.Etap II – piasek o grubości warstwy ok. 20 cm (10 cm powyżej górnej powierzchni rur) – obsypka

 • zalecana granulacja piasku 0-5 mm
 • dopuszczalna zawartość 15 % kamieni o wymiarach 5-15 mm
 • piasek ustabilizować zagęścić – ubijać ręcznie lub lekkimi zagęszczarkami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,95
 • na piasku ułożyć taśmę ostrzegawczą

1.3.Etap III – warstwa zasypowa o grubości min 30 cm

 • piasek drobny lub średni bez gliny, mułu i kamieni oraz zanieczyszczeń
 • piasek ustabilizować zagęścić – ubijać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu rodzimego obok wykopu

1.4.Etap IV – warstwa wyrównawcza do wysokości projektowej min 10 cm

 • odtworzenie terenu zgodnie projektem i uzgodnieniami z właścicielami terenu

1.5.Pas drogowy – należy wykonać pomiar zagęszczenia  gruntu i uzyskać współczynnik zagęszczenia gruntu w zasypanym wykopie zgodny z normą PN-5-02205

 • dla jezdni o ruchu ciężkim 1,0
 • dla jezdni o ruchu średnim 0,97
 • dla chodników 0,95

2.WYKOP:

 • głębokość układania musi zapewnić min przykrycie o grubości 50 cm i max o grubości 70 cm
 • w miejscach wypłaceń – przykrycie < 50 cm i narażone na duże obciążenia – zastosować żelbetowe płyty odciążeniowe ułożone min 15 cm ponad rurociągiem
 • odstęp między rurociągiem zasilającym a powrotnym powinien wynosić 15 cm dla rurociągów o średnicy < Dn  200 mm, powyżej – 20 cm
 • dno wykopu musi być zniwelowane
 • w przypadku gruntów nieprzepuszczalnych lub okresowego występowania wód gruntowych powyżej poziomu rur preizolowanych pod podsypkę właściwą należy wykonać warstwę przepuszczalną o zróżnicowanej grubszej granulacji i o grubości około 10 cm

3.UKŁADANIE SIECI:

3.1.min odległości od zabudowy (szerokość pasa od bocznej krawędzi rur osłonowej do zabudowy)

 • dla rurociągów o średnicy < Dn 200 mm – min 2,0 m; dla rurociągów o średnicy Dn 250 –  Dn 500 mm min 3,0 m; dla rurociągów o średnicy Dn 600 mm min 5,0 m – w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejszą odległość, która każdorazowo wymaga przedłożenia rozwiązania technicznego (konstrukcyjnego) uzgadnianego przez upoważnionego pracownika OPEC Sp. z o. o. Gdynia

3.2.min odległości uzbrojenia podziemnego i nasadzeń

 • kanalizacji telefonicznej, kabli telefonicznych i kabli energetycznych – 1 ,0 m
 • sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 1,5 m
 • gazociągu – 1,0 m
 • drzew i krzewów 2,0 m

3.3.przejścia pod jezdniami

 • miejsca małego natężenia ruchu i nie narażone na duże obciążenia (jezdnie lokalne i parkingi) rur mogą być układane bezpośrednie w wykopie
 • miejsca małego natężenia ruchu ale w miejscach wypłaceń i narażonych na duże obciążenia (jezdnie lokalne i parkingi) zastosować żelbetowe płyty odciążeniowe 15 cm nad rurami
 • pod jezdniami i torami rurociągi preizolowane należy prowadzić w grubościennych stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie lub w rurach z tworzyw sztucznych
 • pod jezdniami i torami w miejscach wypłaceń i narażonych na duże obciążenia rurociągi preizolowane należy prowadzić w zabetonowanych grubościennych stalowych rurach ochronnych

3.4.przejścia przez ściany

 • budynku musi być gazoszczelne – rozwiązanie musi być dopuszczone do stosowania w budownictwie jako przejście gazoszczelne i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie
 • komory, studzienki musi być wykonane jako przejście szczelne – pierścienie uszczelniające producenta wyrobów preizolowanych
 • komory, studzienki (grube przegrody) musi być wykonane jako przejście szczelne i należy stosować dwa pierścienie, jeden od strony zewnętrznej a drugi od wewnętrznej – pierścienie uszczelniające producenta wyrobów preizolowanych

4.PRÓBA HYDRAULICZNA

4.1.zgodnie z EN 489:2003 przy 100 % kontroli radiologicznej próba hydrauliczna nie jest konieczna

4.2.zgodnie z zaleceniami producenta rur typu DAR-PEX przed próbą sieć należy odpowietrzyć

 • Etap I – ciśnienie próbne sieci 9 barów; w czasie 30 min
 • Etap II – ciśnienie próbne sieci 4,5 barów; w czasie 90 min

4.3.zgodnie z normą PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić w warunkach :

 • ciśnienie próbne sieci c.w.u. – 0,9 MPa
 • w czasie min 60 minut
 • przy temp zewnętrznej min 9’C

5.PŁUKANIE I CZYSZCZENIE – pobór i zrzut wody wg protokółu PWiK Gdynia

5.1.dopuszcza się płukanie przy wykorzystaniu samochodów – beczek WUKO z pompą typu URA-GA o parametrach:

 • ciśnienie robocze pompy 15 MPa
 • wydajność 330 l/min
 • długość przewodu roboczego z głowicą l=100 m.

5.2.płukanie – czyszczenia rurociągów o średnicach Dn 32 – Dn 80 mm wodą wodociągową  (metodą na wypływ z próby ciśnieniowej gdy była przeprowadzana) szybkość płukania powinna być równa max prędkości eksploatacyjnej czynnika grzejnego – 1,5 m/s

5.3.płukanie – czyszczenie rurociągów o średnicach Dn 100 – Dn 400 mm wodą wodociągową  za pomocą podłączenia sprężonego powietrza do przewodów (z próby ciśnieniowej gdy była przeprowadzana)

 • na przewodzie wodociągowym zamontować zawór zwrotny
 • ciśnienie sprężonego powietrza max 0,6 MPa

5.4.czyszczenie rurociągów o średnicach > Dn 450 mm prowadzić mechanicznie poprzez piaskowanie lub szczotkowanie za pomocą specjalnych agregatów bezpośrednio przed przystąpieniem do spawania sztangi na placu budowy

6.SPAWANIE RUR – uznane Laboratorium, spełniające kryteria normy PN- EN ISO/IEC 17025

6.1.rury do spawania muszą być ustawione współosiowo

6.2.ukosowanie – zmiana kierunku (na spawie):

 • Dn 20 -250 mm max 3′
 • Dn 300 mm max 2,5′
 • Dn 400 mm max 1,5′
 • Dn 500 mm max 1′
 • Dn 600 mm max 0,8′;

6.3.rurociągi o grubości ścianek

 • g < 5 mm można spawać acetylenowo-tlenowo
 • g > 5 mm należy spawać elektrycznie  elektrodą otuloną

6.4.końce rury stalowej powinny być nie zaizolowane na długości minimum 150 mm

6.5.elektrody do spawania  powinny być stosowane zgodnie z kartą technologiczną spawania i odpowiadać:

 • PN-91/M-69430 Spawalnictwo – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania – Ogólne wymagania i badania
 • PN-EN 499:1997 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie.
 • Elektrody powinny posiadać atesty producenta

7.IZOLOWANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

 • do izolowania połączeń spawanych można przystąpić po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań radiologicznych
 • przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić połączenia systemu alarmowego
 • nie należy wykonywać robót izolacyjnych gdy temperatura otoczenia jest niższa niż + 5’C
 • dopuszcza się izolowanie połączeń spawanych przy temperaturach zewnętrznych do – 5’C gdy sieć nawodniona jest gorącą wodą o temperaturze 50’C –  55’C (było 70’C – 80’C)
 • dla rury przewodowej stalowej ≥ Dn 200 mm i mufy Dn 300 mm piankowanie należy wykonywać agregatem
 • izolowanie połączeń spawanych (piankowanie) dla wszystkich średnic przy temperaturach zewnętrznych ≤ + 5’C do ≥ – 5’C należy wykonywać agregatem
 • pianka poliuretanowa – jako substancje pianotwórcze mogą być stosowane tylko takie substancje, które nie niszczą ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie właściwości pianki muszą być tak dobre  jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania  przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.
 • Wymagana przewodność cieplna pianki przy 50’C gdzie  λ pianki < 0,028 W/mK.
 • Właściwa jakość użytych surowców winna być potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.
 • Certyfikat musi spełniać wymagania normy PN-EN 10204, rozdział 3.1B.

8.ZŁĄCZA MUFOWE

 • dla rury przewodowej stalowej do Dn 250 mm i mufy Dn 400 mm (podwójne uszczelnienie) należy stosować mufy termokurczliwe (PEHD) polietylen usieciowany radiacyjnie
 • dla średnic rury przewodowej stalowej  Dn 300 mm należy stosować mufy PE zgrzewane elektrycznie
 • otwory montażowe w mufach zalewanych pianką PUR należy zabezpieczyć poprzez wtopienie 2 kołków stożkowych (korki wgrzewane)
 • mufa przed zaizolowaniem musi być poddana próbie szczelności za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bara

9.RURY PREIZOLOWANE

 • należy stosować rury preizolowane z pianką izolacyjną trwale związaną z rurą stalową
 • powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców każdej rury  płaszczowej (nie dalej niż 150 mm od jej końca):
  • skrótowe oznaczenie jakości stali;
  • znak producenta;
  • numer rury.
 • numery rur nadane przez producenta muszą odpowiadać numerom użytym w certyfikatach badań
 • numery muszą być naniesione na rurę przy użyciu barwnika.