Informacje dotyczące zawartości dokumentacji technicznej i procesu uzgadniania dokumentacji technicznej 

w OPEC GDYNIA.

Jeżeli, poniżej zamieszczone informacje są dla Państwa niewystarczające lub wymagają uzupełnienia, zapraszamy do DZIAŁU TECHNOLOGII, ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA w siedzibie naszej firmy pokoje nr 202 i 203, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-13.

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przedstawiona  do uzgodnienia w OPEC Gdynia dokumentacja techniczna powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przywołanymi w przepisach normami .

Do uzgodnienia dokumentację techniczną  należy złożyć w kancelarii OPEC Gdynia, w 2 egzemplarzach  papierowych oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w plikach pdf., każdej z branż.

Jeden egzemplarz wersji papierowej oraz wersja elektroniczna pozostają w archiwum dokumentacji technicznej OPEC Gdynia.

Termin uzgodnienia  – 2 tygodnie od złożenia kompletu dokumentacji technicznej.

Dokumentacja techniczna do uzgodnienia w zakresie technologii oraz przy uzgodnieniach liniowych, w przypadku występowania kolizji z miejską siecią cieplną wymagających przełożenia rurociągów, winna zawierać aktualne

WARUNKI TECHNICZNE OPEC Gdynia.

 

UZGODNIENIA

OPEC GDYNIA wykonuje 2 rodzaje uzgodnień: TECHNOLOGICZNE ORAZ LINIOWE

I. UZGODNIENIA TECHNOLOGICZNE

WYMAGANE UZGODNIENIE :

1. PROJEKTÓW TECHNICZNYCH dotyczących  WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH – branże:

 • technologiczna
 • budowlana
 • instalacje elektryczne
 • instalacje wodociągowo-kanalizacyjne.
 • oraz  Instrukcja obsługi węzła

Zawartość opracowania:

 • opis techniczny
 • warunki techniczne OPEC Gdynia
 • plan sytuacyjny  z zaznaczoną lokalizacją węzła ciepłowniczego
 • schemat  węzła ciepłowniczego
 • rzut i przekroje węzła ciepłowniczego
 • zestawienie urządzeń węzła ciepłowniczego
 • kosztorys inwestorski z zastosowaniem średnich cen SEKOCENBUD lub ORGBUD na poziomie aktualnego kwartału

2. PROJEKTÓW  TECHNICZNYCH  SIECI CIEPŁOWNICZEJ

wysoko – i  niskoparametrowej

Zawartość opracowania:

 • opis techniczny
 • warunki techniczne
 • plan sytuacyjny  z przebiegiem  trasy sieci ciepłowniczej  w skali (1:500 lub 1:1000)
 • schemat technologiczny oraz montażowy trasy sieci ciepłowniczej
 • schemat instalacji alarmowej
 • profil sieci ciepłowniczej oraz rozrysowane istotne szczegóły np. komory ciepłownicze
 • obliczenia hydrauliczne i dobór średnic przewodów sieci ciepłowniczej
 • zestawienie elementów sieci ciepłowniczej – zestawienie materiałów
 • uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i uregulowanie formalno-prawne z właścicielami terenów na trasie sieci ciepłowniczej, ZUD
 • kosztorys inwestorski z zastosowaniem średnich cen SEKOCENBUD lub ORGBUD na poziomie aktualnego kwartału

3. PROJEKTÓW  TECHNICZNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ

c.o., c.w.u. i cyrkulacji

Zawartość opracowania:

 • opis techniczny
 • warunki techniczne
 • plan sytuacyjny  z zaznaczeniem obiektu
 • rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczoną instalacją wewnętrzną i rozwinięcia instalacji wewnętrznych
 • obliczenia hydrauliczne i dobór średnic przewodów instalacji wewnętrznych
 • zestawienie elementów instalacji wewnętrznych – zestawienie materiałów
 • kosztorys inwestorski z zastosowaniem średnich cen SEKOCENBUD lub ORGBUD na poziomie aktualnego kwartału

II. UZGODNIENIA LINIOWE

Sprawdzeniu  podlega dokumentacja techniczna projektowanego uzbrojenia podziemnego, jego odległości, posadowienia, zagospodarowania działki względem istniejących obiektów ciepłowniczych stanowiących własność OPEC Gdynia.

III. ZAKRES UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W OPEC GDYNIA

Osoba uzgadniająca dokumentację techniczną sprawdza zgodność opracowania z :

 • aktualnymi Warunkami Technicznymi wydanymi przez OPEC Gdynia tj. : miejsce przyłączenia, parametry techniczne, zachowanie bezpiecznych odległości, zastosowane urządzenia itp.
 • Obowiązującymi Normami i wytycznymi do projektowania  stosowanymi w Przedsiębiorstwie
 • Planem Energetycznym lub Założeniami do Planu opracowanymi przez Urzędy Miast
 • Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego wydaną przez Urzędy Miast
 • Uzgodnieniami  gestorów sieci i Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Urzędów Miast

 

Uwaga :

UZGODNIENIE dokumentacji technicznej przez OPEC Gdynia nie stanowi zgody na nieprawidłowe rozwiązanie technologiczne  i prawne zastosowane przez projektantów.

Zgodnie z  Prawem Budowlanym, projektant posiada obowiązek opracowania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz sprawdzenia ww. dokumentacji przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego  – są to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie.

Zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Budowlane osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie ponoszą  pełną  odpowiedzialność zawodową  za wykonane projekty.
Pobierz przykłady schematów: