Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi działalność na terenie Gdyni od 1961 r.  Dostarczamy ciepło do odbiorców Gdyni, Rumi, Kosakowa, Wejherowa oraz Redy. W Gdyni Chwarzno-Wiczlino, OPEC działa od 2006 roku, dostarczając ciepło z lokalnych  kotłowni gazowych.

chwarzno-wiczlino

 

Infrastruktura OPEC na terenie Chwarzna-Wiczlino:

 • 16 kotłowni gazowych o mocy cieplnej do 5MW, produkujących ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • Łączna moc zainstalowana – 8MW
 • Ciepło dostarczane jest do budynków przy ulicach: Kamrowskiego, Staniszewskiego, Kańskiego, Zaruskiego, Filipkowskiego, Janki Bryla, Niemena na terenie osiedli mieszkaniowych: Fort Forest, Patio Róży, Sokółka, Wiczlino Ogród, Zielenisz.

Eksploatacja lokalnych kotłowni gazowych przez OPEC:

 • Koszty związane z eksploatacją bieżącą kotłowni: przeglądy, serwis, naprawy są po stronie dostawcy ciepła – OPEC.
 • Amortyzacja urządzeń kotłowni przez OPEC – Wspólnota Mieszkaniowa nie musi odkładać środków w funduszu remontowym na wymianę kotła gazowego po okresie jego bezpiecznej eksploatacji.
 • Zoptymalizowany system grzewczy – Właściwa praca urządzeń dająca maksymalną sprawność, co wpływa na oszczędności ciepła. Pracownicy OPEC posiadają niezbędne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w obsłudze kotłowni.
 • Elektroniczny system nadzoru pracy kotłowni – Pracownicy OPEC wiedzą znacznie wcześniej niż mieszkańcy o usterkach czy awariach, sprawnie je usuwając.
 • Pogotowie 24H – działające w ciągu całej doby, usuwające usterki i zabezpieczające poważniejsze awarie tak by zredukować czas i koszty niezbędne do naprawy.
 • Bezpieczeństwo – Pracownicy OPEC ściśle przestrzegają kontroli urządzeń grzewczych pod względem bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznym systemem zarządzania ISO ISO: 9001, 14001 i  PN-N 18001.

Ceny ciepła w Gdyni Chwarzno – Wiczlino:

Odbiorcy ciepła OPEC na terenie Chwarzna – Wiczlino rozliczani są wg Taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Obecna taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE OGD.4210.8.10.2017.164.XVIII.DJ z dnia 30 czerwca 2017 r. Okres obowiązywania został ustalony na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania, tj. do 31 lipca 2018 r.

Mieszkańcy Chwarzna-Wiczlino rozliczani są wg obowiązującej grupy taryfowej G3, w której ciepło wytwarzane jest w lokalnych kotłowniach opalanych gazem ziemnym, o zainstalowanej mocy cieplnej nie przekraczającej 5 MW. Ciepło dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze do obiektów sąsiednich stanowiące własność OPEC.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat netto za dostarczane ciepło:

 • Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną  16  837,17 zł / MW
 • Stawka opłaty za ciepło  56,91 zł / GJ

 

Plany inwestycyjne OPEC dla Gdyni Chwarzno-Wiczlino:

 • uciepłownienie obszaru z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • w styczniu 2015 roku, projekt uciepłownienia dzielnicy z msc został zgłoszony do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla woj. Pomorskiego planowanych do realizacji w latach 2014-2020,
 • opracowywana jest koncepcja przebiegu trasy ciepłociągu DN 350, długości 6500m z kierunku przepompowni K-608 w Gdyni,
 • Realizacja inwestycji planowana jest przez OPEC na lata 2018-2021.