Jeśli zdecydowałeś się zostać naszym Klientem i chcesz podłączyć swój obiekt do systemu ciepłowniczego OPEC zachowaj następującą kolejność działań a oszczędzisz swój czas.

 • warunki techniczne
 • uzgodnienie dokumentacji
 • umowa przyłączeniowa
 • wykonawstwo
 • odbiór robót
 • umowa sprzedaży

 

opecwykres3

 

 

WARUNKI TECHNICZNE

Po złożeniu wniosku o wydanie warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC, osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłaniu na adres siedziby OPEC, Dział Obsługi Technicznej wyda warunki techniczne.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC możesz pobrać z części Formularze
(do wniosku dołącz plan sytuacyjny podłączanego obiektu w skali 1:1000 lub 1:500 oraz tytuł prawny do obiektu).
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Uzgodnień dokumentacji technicznej można dokonywać w siedzibie OPEC w Dziale Obsługi Technicznej, ul. Filomatów 3, 81-213 Gdynia

Dowiedz się więcej w części Poradnik dla projektanta.

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA

Umowa o przyłączenie zawierana jest w oparciu o postanowienia zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami ) oraz w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla ciepła.

Zawarcie umowy o przyłączenie zobowiązuje OPEC do wykonania przyłącza ciepłowniczego dla nowego Odbiorcy. Budowa przyłącza wykonywana jest w oparciu o uzgodnioną dokumentację techniczną oraz Decyzję pozwolenia na budowę, bądź w trybie zgłoszenia – przyłącza.

OPEC przyłącza obiekty pokrywając 75% kosztów poniesionych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów. Pozostałe 25% w/w kosztów ponosi odbiorca. Jest to opłata taryfowa, zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki.

Przykład umowy o przyłaczenie do pobrania w części Formularze.

UMOWA SPRZEDAŻY
Rozpoczęcie dostawy ciepła może nastąpić po zawarciu umowy sprzedaży. W tym celu należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy sprzedaży (do pobrania w części Formularze) i zamówienie dostawy ciepła (do pobrania w części Formularze). Następnie należy zgłosić się do BOK z w/w formularzami oraz następującymi dokumentami:

odbiorcy indywidualni:

 • tytuł prawny do obiektu – akt notarialny, odpis z księgi wieczystej lub umowa najmu/dzierżawy /ksero/,

pozostali odbiorcy:

 • tytuł prawny do obiektu – akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej lub umowa najmu /ksero/,
 • odpis Krajowego Rejestru Sądowego – KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ; /ksero/
 • zaświadczenie o nadaniu numeru – REGON i NIP /ksero/
 • protokół z posiedzenia Wspólnoty powołującego Zarząd Wspólnoty i administratora lub umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością (jeśli administrator został wytypowany)
 • pełnomocnictwo do zawarcia umowy udzielone w formie aktu notarialnego

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.