NIERUCHOMOŚCI  NA  WYNAJEM

 • Wejherowo, ul. Staszica
  Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 80m2 zlokalizowana w południowej części miasta Wejherowa. Budynek po nieczynnej kotłowni osiedlowej, w 80 % zagłębiony poniżej poziomu gruntu (pomieszczenia ciemne / magazynowe). Na poziomie parteru jedno pomieszczenie biurowe oraz zaplecze sanitarne.  
 • Wejherowo, ul. Piotra Skargi
  Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 70m2 zlokalizowana w północnej części miasta Wejherowa, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 6. Budynek po nieczynnej kotłowni osiedlowej.  Jedno pomieszczenie główne magazynowo warsztatowe z zapleczem biurowym oraz węzłem sanitarnym.

Dodatkowych informacji dotyczących wynajmu nieruchomości udziela Dział Gospodarki Majątkiem:
tel: 058 62-73-930; mail: gospodarka@opecgdy.com.pl


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
oferuje do sprzedaży żużel paleniskowy
(kod odpadu: 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów)
w cenie 1 zł/tona.

W katalogu odpadów żużel w postaci odpadów z procesów termicznych, w tym odpadów z elektrociepłowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, zakwalifikowany jest jako odpad i podlega przepisom związanym z odpadami. Wytwarzanie i obrót tym asortymentem podlega ścisłej ewidencji.

 1. SPRZEDAŻ ŻUŻLA OSOBOM FIZYCZNYM I JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM NIEBĘDĄCYM PRZEDSIĘBIORCĄ
  Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.
  Wydawanie żużla następuje po jego zważeniu na podstawie Karty przekazania odpadu i po złożeniu wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego przez kupującego. Oba dokumenty są dostępne w Ciepłowni i nie ma potrzeby ich wcześniejszego drukowania przez kupującego.
  Kupujący odpowiada za załadunek oraz transport żużla.
 2. SPRZEDAŻ ŻUŻLA PRZEDSIĘBIORSTWOM
  Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa decyzje środowiskowe  na działalność w zakresie gospodarowania odpadem o kodzie 100101 (odzysk/zbieranie/ unieszkodliwianie) oraz na transport tego kodu odpadu.
  Kupujący odpowiada za załadunek oraz transport żużla.

Wydawanie żużla następuje tylko po wcześniejszym zważeniu żużla oraz po podpisaniu przez Kupującego Karty przekazania odpadu dostępnej w Ciepłowni.

Kontakt z Ciepłownią w sprawie: 58 67-79-797, 58 67-79-771

Ciepłownia Nanice w Wejherowie, ul. Staromłyńska 41

Załącznik:


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
informuje, iż dysponuje miejscami w Gdyni, Rumi i Wejherowie 
na których można umieścić różne rodzaje reklam zewnętrznych

Reklamy mogą być umieszczone na:
– Stacjach cieplnych
– Rurach napowietrznych
– Komorach ciepłowniczych

Dodatkowych informacji dotyczących wynajmu nieruchomości udziela Dział Gospodarki Majątkiem:
tel: 058 62 73 930
mail: gospodarka@opecgdy.com.pl


Pozostałe usługi dodatkowe (pozakoncesyjne)

RODZAJ USŁUGI KONTAKT
 • eksploatacja węzłów cieplnych i kotłowni
 • obsługę instalacji wewnętrznych budynków
 • remont sieci, węzłów i instalacji ciepłowniczych w trybie planowanym i awaryjnym
 Zakład Energetyki Cieplnej Gdynia
Eksploatacja Sieci i Węzłów Cieplnych 58 62 73 912
58 66 72 697
 • obsługę kotłowni gazowych
 • obsługę kotłowni węglowych
Zakład Eksploatacji Kotłowni Gazowych
58 66 72 649
Zakład Energetyki Cieplnej Wejherowo
Eksploatacja Kotłowni
58-67-79-770
 • realizację zadań inwestycyjnych od projektu do wykonawstwa
 • kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami instalacyjnymi /budową sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i kotłowni
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji ciepłowniczych (budowa sieci preizolowanych i kotłowni)
Zakład Inwestycji
58 62 73 918
 • prace spawalnicze
Dział Wykonawstwa
58 62 73 843
 • remonty pokryć dachowych (papa), instalowanie i naprawa rynien i opierzeń
Dział Wykonawstwa
58 62 73 843
 • wynajem dźwigu samochodowego (8t) wraz z kierowcą
Pogotowie Ciepłownicze
58 62 73 995
 • doradztwo techniczne, wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz eksploatacja i serwis urządzeń AKP i A w obiektach cieplnych
Dział Elektryczny
58 66 72 616
 • montaż i wymiana układów pomiarowych energii cieplnej
 • elektryczne pomiary ochronne
Dział Urządzeń Pomiarowych
58 66 72 610
 • uprawnienia UDT do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • płukanie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania
 • czyszczenie kotłów
 • montaż, uruchomienie, eksploatacja i bieżące naprawy automatycznych stacji zmiękczania wody w węzłach i kotłowniach
 • montaż dozowników, korekcja chemiczna i zmiękczanie wody w węzłach i kotłowniach
 • chemiczne czyszczenie wymienników płytowych i JAD
 • trawienie i chemiczne czyszczenie kotłów grzewczych
 • regeneracja nieszczelnych wymienników typu JAD
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z kotłowni
 • pomiary poziomu hałasu
 • kontrola fizykochemiczna wody sieci wysokoparametrowej, niskoparametrowej
 • przygotowanie komponentów do korekcji inhibitorowej wody uzupełniającej
 • przygotowanie komponentów do katalizatora spalania
Dział Chemiczny
58 62 73 94258 66 72 697