Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 1. Jak mogę się przyłączyć do sieci ciepłowniczej OPEC?
 2. Ile kosztuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej?
 3. Od czego zależy zakwalifikowanie do grupy taryfowej?
 4. Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła?
 5. Jestem nowym właścicielem domu, który jest podłączony do OPEC Sp. z o.o. Jakie czynności muszę podjąć aby zmienić odbiorcę ciepła?
 6. Jak rozliczane są poszczególne lokale w budynku?
 7. Mieszkam w bloku. Czy jest możliwe oddzielne opomiarowanie mojego mieszkania?
 8. Czym jest moc zamówiona i czy mogę ją zmienić?
 9. Chciałbym wymienić grzejniki, jaka powinna być ich moc, gdzie zgłosić wymianę?
 10. Kiedy nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego?
 11. Czy jest możliwe wcześniejsze wystawienie faktury?
 12. Czy możliwe jest przesyłanie faktur drogą elektroniczną?
 13. Czy OPEC Sp. z o.o. stosuje systemy przedpłatowe na dostawę ciepła?
 14. W jaki sposób mogę zlecić opłacanie faktur przez bank?
 15. Gdzie mogę ustalić stan mojego zadłużenia?
 16. Ile kosztuje 1m3 ciepłej wody?
 17. Czy są różne taryfy za ogrzewanie i ciepłą wodę?
 18. Z jakich składników składa się opłata za ciepło?
 19. Kto kontroluje ustalane ceny dla ciepła?
 20. Czy OPEC ma prawo do pobierania opłat za ciepło w miesiącach letnich?
 21. Ile powinna wynosić temperatura wody w kranie?
 22. Muszę długo czekać aż zacznie lecieć ciepła woda po odkręceniu kurka z ciepłą wodą, co może być tego przyczyną?
 23. Kto jest właścicielem OPEC Sp. z o.o.?
 24. Jakie są korzyści ogrzewania Ciepłem Sieciowym?
 25. Co to jest automatyka pogodowa i czy jest we wszystkich budynkach ogrzewanych przez OPEC?
 26. Czy można korzystać z automatyki pogodowej przez cały rok ?
 27. Jakie są koszty korzystania z automatyki pogodowej?

  1. Jak mogę się przyłączyć do sieci ciepłowniczej OPEC?

W celu określenia możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście do Biura Obsługi Klienta lub przesłać na adres siedziby OPEC Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
Wystąpienie o warunki nie ponosi za sobą żadnych kosztów. Warunki będą wystawione w czasie maksymalnie do 6 tygodni i  ważne będą przez 2 lata. Druk wniosku o wydanie warunków technicznych dostępny na naszej stronie internetowej www.opecgdy.com.pl

powrót na górę

2. Ile kosztuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej?

Opłata, którą wnosi Odbiorca za wykonanie przyłącza wynosi 25 % jego wartości, pozostałe 75 % pokrywa OPEC Sp. z o.o. Kwotowe określenie całkowitego kosztu związanego z przyłączeniem jest możliwe po wydaniu warunków technicznych, na etapie zawierania umowy o przyłączenie.

powrót na górę

3. Od czego zależy zakwalifikowanie do grupy taryfowej?

Grupa taryfowa zależy od źródła ciepła, a także własności węzła i tego kto ten węzeł eksploatuje oraz własności zewnętrznych instalacji odbiorczych i tego kto te instalacje eksploatuje.

powrót na górę

4. Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła?

W celu zawarcia umowy sprzedaży ciepła należy wypełnić wniosek  o zawarcie umowy sprzedaży (do pobrania w części Formularze) i zamówienie dostawy ciepła (do pobrania w części Formularze). Następnie należy zgłosić się do BOK z w/w formularzami oraz następującymi dokumentami:

odbiorcy indywidualni:

 • tytuł prawny do obiektu – akt notarialny, odpis z księgi wieczystej  lub umowa najmu/dzierżawy /ksero/,

pozostali odbiorcy:

 • tytuł prawny do obiektu – akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej  lub umowa najmu  /ksero/,
 • odpis Krajowego Rejestru Sądowego – KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ; /ksero/
 • zaświadczenie o nadaniu numeru – REGON i NIP   /ksero/
 • protokół z posiedzenia Wspólnoty powołującego Zarząd Wspólnoty i administratora lub umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością (jeśli administrator został wytypowany)
 • pełnomocnictwo do zawarcia umowy udzielone w formie aktu notarialnego
 • kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

powrót na górę

5. Jestem nowym właścicielem domu, który jest podłączony do OPEC Sp. z o.o. Jakie czynności muszę podjąć aby zmienić odbiorcę ciepła?

Konieczne będzie rozwiązanie umowy sprzedaży ciepła z poprzednim właścicielem (złożenie wniosku o rozwiązanie umowy oraz uregulowanie zaległości) i podpisanie umowy z nowym (dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła wymienione zostały w pytaniu powyżej).
W przypadku gdy zmiana odbiorcy następuje z datą inną niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego sprzedający i kupujący nieruchomość powinien spisać protokół ze wskazaniem stanu licznika ciepła na dzień przekazania nieruchomości.

powrót na górę

6. Jak rozliczane są poszczególne lokale w budynku?

OPEC Sp. z o.o. wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika głównego, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest administrator. Nie jest nam znany sposób naliczania opłat za ogrzewanie wewnątrz budynku, ponieważ każdy administrator używa indywidualnego sposobu rozliczania. W sprawie rozliczeń zużycia ciepła, w tym także na podstawie podzielników ciepła, należy zwrócić się do spółdzielni, zarządu wspólnoty lub administratora

powrót na górę

7. Mieszkam w bloku. Czy jest możliwe oddzielne opomiarowanie mojego mieszkania?

Nie ma możliwości pomiaru ilości ciepła na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali. OPEC Sp. z o.o. wystawia jedną fakturę za ogrzewanie całego budynku na podstawie wskazań licznika głównego, a za wewnętrzne rozliczenia na poszczególne mieszkania odpowiedzialny jest administrator. Ponadto, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody nie należą do OPEC Sp. z o.o. lecz do właściciela budynku.

powrót na górę

8. Czym jest moc zamówiona i czy mogę ją zmienić?

Zgodnie z definicją ujętą w § 1 pkt. 18 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą mocą cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

 • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
 • w pomieszczeniach,
 • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Właściciel obiektu może raz w roku zmienić moc zamówioną, składając aktualizację zamówienia w terminie do 30 września danego roku, ze skutkiem wiążącym od dnia pierwszego stycznia następnego roku kalendarzowego. Zmiana mocy jest nieodpłatna.

Należy zaznaczyć, że konsekwencją źle zamówionej mocy cieplnej (zbyt małych wartości) mogą być opłaty sankcyjne naliczane w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.

Otrzymałem karę za przekroczenie mocy zamówionej. Zgodnie z dołączoną instrukcją, wypełniłem oraz odesłałem formularz zwiększenia mocy zamówionej. Czy FV za karę mam zignorować czy należy ją uiścić, a kwota kary zostanie odliczona od kolejnej FV?
Jeżeli zwiększył Pan moc zamówioną, nie musi Pan uiszczać opłaty sanacyjnej za przekroczenie mocy.

powrót na górę

9. Chciałbym wymienić grzejniki, jaka powinna być ich moc, gdzie zgłosić wymianę?

OPEC dostarcza ciepło do granicy własności, czyli głównego układu pomiarowego, wszystko co dotyczy instalacji za węzłem leży w gestii Odbiorcy. Pytania dotyczące instalacji wewnętrznej, w tym doboru mocy nowych grzejników i  kwestii opomiarowania, należy kierować do spółdzielni, zarządu wspólnoty bądź administratora.
Wymianę grzejników należy wcześniej zgłosić do administratora,  który jest odpowiedzialny za instalacje wewnętrzną budynku i musi wiedzieć o dacie prac i terminie spuszczenia wody z instalacji wewnętrznej.   O terminie prac należy powiadomić także Rejon eksploatacji sieci i węzłów cieplnych OPEC Sp. z o.o.
Czynności,  w węzłach cieplnych będących własnością OPEC Sp. z o.o., związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej C.O. budynku wiążą się z dodatkowymi opłatami:

 • po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu zrzutu wody z instalacji ze służbami eksploatacyjnymi OPEC Sp. z o.o. stawka za usługę wynosi 369 zł brutto,
 • w przypadku nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi OPEC Sp. z o.o. zrzutu wody z instalacji stawka za usługę wynosi 1107 zł brutto.

Wszelkie obciążenia z tytułu uzupełnia instalacji wewnętrznej będą kierowane do zarządu wspólnoty bądź spółdzielni z którą OPEC Sp. z o.o. wiąże umowa.

powrót na górę

10. Kiedy nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego?

W przypadku węzłów indywidualnych o włączeniu/wyłączeniu ciepła decyduje Odbiorca. OPEC Sp. z o.o. dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Odbiorcy.
W węzłach grupowych włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła odbywa się po zgłoszeniu takiej ilości obiektów zasilanych z tego węzła, dla których łączna moc zamówiona stanowi co najmniej 30% całkowitej wielkości mocy cieplnej zamówionej dla tego węzła

powrót na górę

11. Czy jest możliwe wcześniejsze wystawienie faktury?

Zgodnie z ustawą o VAT na wystawienie faktury OPEC Sp. z o.o. ma 7 dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Ze względu na harmonogramy odczytów liczników wcześniejsze wystawienie faktury nie jest możliwe.

powrót na górę

12. Czy możliwe jest przesyłanie faktur drogą elektroniczną?

Obecny system nie daje nam możliwości przesyłania faktur drogą elektroniczną.

Istnieje możliwość rejestracji w portalu OPEC e-bok gdzie po zalogowaniu widoczne będzie saldo oraz stan płatności. Również widoczne będą numery faktur i stany zużyć.

Dodatkowo w zakładce „usługi” uruchomić można e- fakturę, którą będzie można pobrać w formie elektronicznej.

Uruchomienie e- faktury wiąże się z rezygnacją z dotychczasowego sposobu dostarczania faktur.

powrót na górę

13. Czy OPEC Sp. z o.o. stosuje systemy przedpłatowe na dostawę ciepła?

OPEC Sp. z o.o. nie stosuje systemów przedpłatowych w rozliczeniach z Klientami.

powrót na górę

14. W jaki sposób mogę zlecić opłacanie faktur przez bank?

Należy zgłosić w banku, w którym posiada się Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy (ROR), dyspozycję stałego zlecenia płatności, następnie wysłać pocztą, dostarczyć osobiście lub przesłać faksem do OPEC Sp. z o.o, pod numer (058) 623 46 35 upoważnienie do przesyłania faktur za energię cieplną do banku (dostępne w zakładce formularze).

powrót na górę

15. Gdzie mogę ustalić stan mojego zadłużenia?

Dział księgowości zajmuje się ustalaniem salda. Nr tel. 58 62-73-859 (862).

powrót na górę

16. Ile kosztuje 1m3 ciepłej wody?

Aktualnie nie stosujemy cen za m3. Taryfa OPEC Sp. z o.o. określa opłaty stałe w oparciu o moc zamówioną (MW) i opłaty zmienne na podstawie odczytu licznika (GJ).

powrót na górę

17. Czy są różne taryfy za ogrzewanie i ciepłą wodę?

Te same stawki obowiązują za ciepło pobierane na potrzeby ogrzewania i do podgrzania wody.

powrót na górę

18. Z jakich składników składa się opłata za ciepło?

Rachunki wystawiane przez OPEC Sp. z o.o. zawierają kilka pozycji opłat:

Składniki stałe :
1) cena za zamówioną moc cieplną – wyrażona w złotych za MW (wg taryfy Elektrociepłowni Wybrzeże S.A) – cenę tą stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych

2) opłata stała za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej (wg taryfy OPEC Sp. z o.o.) – opłata ta stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych

Składniki zmienne:
3) cena ciepła – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy Elektrociepłowni Wybrzeże S.A) – cenę tą stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło

4) opłata zmienna za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy OPEC Sp. z o.o.) – opłata ta stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło.

5) cena nośnika ciepła – wyrażona w złotych za metr sześcienny – woda dostarczona do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych (wg taryfy Elektrociepłowni Wybrzeże S.A) – opłata ta stanowi iloczyn ilości tego nośnika, ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono nośnik ciepła;

powrót na górę

19. Kto kontroluje ustalane ceny dla ciepła?

Każda taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki.

powrót na górę

20. Czy OPEC ma prawo do pobierania opłat za ciepło w miesiącach letnich?

Poza sezonem grzewczym OPEC Sp. z o.o. pobiera tylko opłatę stałą za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe.

Opłaty w miesiącach letnich pobierane są na podstawie § 32 pkt 1 i 4  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło poniżej podajemy treść przepisu:
„ § 32. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo w umowie kompleksowej, a wysokość tych opłat oblicza się w następujący sposób:
1) miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej  […]
[…]
4) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej ”

powrót na górę

21. Ile powinna wynosić temperatura wody w kranie?

Ile powinna wynosić temperatura ciepłej wody?

OPEC Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczać do obiektów Odbiorcy ciepło zgodnie z zamówieniem, zapewniając:

 • temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach min + 18°C
 • temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 45°C dla budynków wybudowanych do 15 czerwca 2002 r.
 • temperaturę ciepłej wody użytkowej min + 55°C dla budynków wybudowanych po 15 czerwca 2002 r.

powrót na górę
22. Muszę długo czekać aż zacznie lecieć ciepła woda po odkręceniu kurka z ciepłą wodą, co może być tego przyczyną?

Przyczyną problemów może być niewyregulowana cyrkulacja ciepłej wody użytkowej. Ponieważ jest to część instalacji wewnętrznej, należąca do właściciela budynku, problem należy zgłosić do administratora budynku.

powrót na górę

23. Kto jest właścicielem OPEC Sp. z o.o.?

OPEC jest firmą z wyłącznie polskim kapitałem. Właścicielami Spółki są:

 • Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni – 74,7%
 • Gmina Miasta Gdyni – 21,7%
 • Gmina Miasta Wejherowa – 3,2%
 • Gmina Miasta Rumi – 0,4%

powrót na górę

24. Jakie są korzyści ogrzewania Ciepłem Sieciowym?

 • niskie i stabilne ceny,
 • niezawodność,
 • bezpieczeństwo,
 • ekologia i czystość,
 • komfort użytkowania,
 • regulacja zgodna z zapotrzebowaniem,
 • brak ukrytych opłat,
 • rozliczanie wg rzeczywistego zużycia.

powrót na górę

25. Co to jest automatyka pogodowa i czy jest we wszystkich budynkach ogrzewanych przez OPEC?

„Automatyka pogodowa” jest to popularna nazwa układu regulacji temperatury wody grzewczej CO zainstalowanego w sterowniku węzła cieplnego. Zadaniem „automatyki pogodowej” jest stałe utrzymywanie temperatury zasilania wody grzewczej na poziomie zależnym od temperatury powietrza zewnętrznego. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że temperatura wody grzewczej CO rośnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego maleje.
Wszystkie węzły cieplne zasilające instalacje CO posiadają „automatykę pogodową”, z tym że dla grup budynków zasilanych z węzłów grupowych działa ona identycznie dla wszystkich budynków należących do danej grupy.
OPEC uruchamia automatykę pogodową na pisemny wniosek Odbiorcy, którego budynek zasilany jest z węzła indywidualnego.

powrót na górę

26. Czy można  korzystać z automatyki pogodowej przez cały rok ?

Z „automatyki pogodowej” można korzystać przez cały rok, gdyż posiada ona możliwość samoczynnego wyłączenia pomp obiegowych CO jak i zaprzestania podgrzewania wody w obiegu CO – gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie wyższa niż np. 17°C. Ogrzewanie ponownie załączy się samoczynnie gdy temperatura powietrza zewnętrznego będzie niższa niż 17 °C. Wybór temperatury zewnętrznej załączania-wyłączania obiegu CO zależy jedynie od woli Klienta.

powrót na górę

27. Jakie są koszty korzystania z automatyki pogodowej?

Nie ma dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z automatyki pogodowej. Należy nadmienić, że wykorzystując układ „automatyki pogodowej” do wyłączania/włączania centralnego ogrzewania  można zrezygnować z ręcznego wyłączania/włączania, które w przypadku więcej niż jednego włączenia i jednego wyłączenia w każdym roku kalendarzowym – jest odpłatne. Ponadto Odbiorcy nie ponoszą kosztów związanych z dogrzewaniem mieszkań alternatywnym źródłem ciepła w chłodne dni poza sezonem grzewczym.