Unieważnienie konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018

Z powodu unieważnienia konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gmina Miasta Gdyni informuje o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków na dotacje zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu ”Czyste powietrze Pomorza- Gdynia 2018”.

Inwestycje zgłoszone do dofinansowania w ramach ww. konkursu mogą uzyskać dofinansowane w ramach ogólnokrajowego konkursu „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa Pomorskiego konkurs będzie realizowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Program „Czyste Powietrze”

Program ma charakter ogólnopolski, na jego realizację przeznaczono kwotę 103 miliardów złotych, zaś realizacja programu ma trwać do 2029 roku. Środki finansowe będą rozdzielane za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego prawie 62% tych środków zostanie przyznanych w formie dotacji. Start programu przewidywany jest na 01 września 2018r.

Z pozyskanych środków będzie można wymienić stary piec  na nowy (tylko wtedy gdy ma możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci grzewczej lub do sieci gazowej) i przeprowadzić termomodernizację budynku, która zmniejszy koszty ogrzewania. Można starać się o dotację lub o pożyczkę lub połączyć obie formy wsparcia. Wielkość dotacji może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowanych i będzie uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie. Aby uzyskać najwyższy poziom dofinansowania udokumentowany dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 600zł. W przypadku gdy taki dochód wynosi więcej niż 1600 zł dotacja wynosi 30%. Uruchomiona została specjalna ekolinia telefoniczna +48 22 5 433 433, gdzie udzielane są informacje na temat programu. Wg informacji Ministerstwa Finansów od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą traktowane jako dochód podatnika, z wyłączeniem 2018r. Czytaj więcej.

 

Umowa dotycząca zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni

W ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Gdyni OPEC Sp. z o.o., EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże oraz Gmina Miasta Gdyni zawarli umowę dotyczącą zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni.

Zasady określają sposób postępowania dla podmiotów zainteresowanych zmianą źródła ciepła obiektu na miejską sieć ciepłowniczą. Poprzez przedmiotową umowę, partnerzy udzielają wsparcia merytorycznego i finansowego podmiotom zainteresowanym zmianą swojego obecnego sposobu ogrzewania na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej na miejską sieć ciepłowniczą OPEC Sp. z o.o.

Umowa dotycząca zasad wsparcia w ramach programu ograniczania niskiej emisji Gminy Miasta Gdyni


Konkurs „Czyste Powietrze Trójmiasta 2018”

INFORMACJA o naborze wniosków w 2018 r. o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Miasta Gdyni przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „Czyste Powietrze Trójmiasta (edycja 2018)”.

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie), którzy planują  przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
    • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
    • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
    • pompami ciepła
  • Gmina Miasta Gdyni będzie ubiegać się o środki w imieniu mieszkańców.
  • Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nie rozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
  • Termin składania wniosków do 16 kwietnia 2018 r.

Zobacz więcej

 


 

Poniżej znajdują się informacje o dotacjach udzielanych przez Urzędy Miast Gdyni, Rumi oraz Wejherowa.

GDYNIA
Dofinansowanie modernizacji źródła ogrzewania

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni:

http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_01/103939_fileot.pdf

RUMIA

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowaniem systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

Uchwała  z dnia 26.11.2015 XXVII/150/2016

http://www.infor.pl/akt-prawny/U79.2015.210.0004497,uchwala-nr-xvii1502015-rady-miejskiej-rumi-w-sprawie-zasad-trybu-udzielania-oraz-sposobu-rozliczania-dotacji-celowych-zbudzetu-gminy-miejskiej-rumia-na-przedsiewziecia-zwiazane-zusuwaniem-azbestu-oraz.html

„Czyste Powietrze Pomorza ” (Edycja 2018)

Mieszkańcy Rumi mają możliwość otrzymania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem. A to wszystko dzięki konkursowi „Czyste powietrze Pomorza 2018”. O dotację na modernizację źródeł ciepła, za pośrednictwem Urzędu Miasta Rumi, mogą ubiegać się właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe.

Kompletny wniosek o dotację należy składać w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2018r.

Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronach:

http://rumia.eu/2018/02/14/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018/

Uchwała z dnia 18.08.2016 XXVI/268/2016

http://www.infor.pl/akt-prawny/U79.2016.143.0003173,metryka,uchwala-nr-xxvi2682016-rady-miejskiej-rumi-w-sprawie-przyjecia-zasad-udzielania-i-rozliczenia-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-prac-zwiazanych-z-modernizacja-zrodel-energii-cieplnej-w-ramach-konkursu.html

Projekt „Kawka”- Ograniczenie niskiej emisji

Projekt „Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu Kawka” będzie realizowany w latach 2014 – 2018.

Uchwała Nr LII/579/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2014 roku

http://bip.rumia.pl/Article/get/id,26056.html

WEJHEROWO

„Czyste Powietrze Pomorza” dla Wejherowa na rok 2018.

Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać przez Kancelarię Ogólną do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo w terminie do dnia 30.04.2018 r. W

Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.wejherowo.pl/artykuly/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2018-a5605.html