Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Laboratorium Chemiczne w OPEC uzyskało 2 listopada 2020 r. akredytację nr AB 1759 w obszarze badań chemicznych i właściwości fizycznych wody w zakresie: ph, przewodności elektrycznej właściwej, stężenia żelaza ogólnego, stężenia chlorków oraz twardości ogólnej wody.


Oznacza to, że jednostka udzielająca akredytacji-Polskie Centrum Akredytacji, potwierdza zgodność pracy laboratorium z wymaganiami ISO, tym samym zatwierdza posiadanie niezbędnych kompetencji technicznych pracowników, właściwego wyposażenia, odpowiednich warunków środowiskowych oraz sprawdzonych metod badawczych potrzebnych do tego, aby wykonywać wszystkie badania wymienione w zakresie akredytacji.


Wdrożony i wspominany w Polityce ZSZ, system oparty o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 pn. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” jest istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania w OPEC.